Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение в 61. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, за стоматологичен кабинет

17.09.2018

Район "Банкя" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от имот за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене за 78. СУ "Христо Смирненски"

14.09.2018

Район "Надежда" открива процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок до реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие, но не повече от 10 години, на незастроен поземлен имот – частна общинска собственост, на ул. „Александър Михов“ № 9

14.09.2018

Район „Нови Искър” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на помещение – публична общинска собственост, разположено в двуетажна сграда (читалище), с. Локорско

14.09.2018

Столична община обявява списък на спортни обекти – общинска собственост, за които е предвидено да бъдат отдавани под наем през 2018 година съгласно Решение № 454/12.07.2018 г. на Столичен общински съвет

13.09.2018

Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на обособени части от имоти – помещения, публична общинска собственост, за организиране на ученическото столово хранене в общински училища, находящи се на територията на район „Илинден”

12.09.2018

"ДКЦ V – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на площ от 2,00 кв. м, намираща се на 1-ви етаж в сградата на центъра, за поставяне на един брой терминално устройство ATM (банкомат)

11.09.2018

„ДКЦ XX – София” ЕООД обявява конкурс за търговски обекти – аптеки

11.09.2018

Район „Нови Искър” обявява конкурс за отдаване под наем на помещение с площ от 45,00 кв. м, разположено в едноетажна сграда, находяща се на територията на с. Негован, ул. „Васил Левски“ № 35

10.09.2018

Район „Нови Искър” обявява конкурс за отдаване под наем на помещение за аптека с площ от 16,66 кв. м, находящо се на партерен етаж в триетажна сграда (кметство)

07.09.2018