“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти – павилиони, магазини, мазета, складове и халета, предназначени за извършване на търговска дейност

27.09.2018

Район „Люлин” обявява удължаване на срока за участие в публично оповестен конкурс за организиране на ученическо столово хранене в 103. ОУ „Васил Левски“

26.09.2018

Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект (в сграда с предназначение за спорт, културизъм и фитнес), находящ се в ж.к. „Света Троица”, ул. „Русе“ № 28

26.09.2018

Район "Искър" обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, с предназначение „за кафе-клуб“

25.09.2018

Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение в 74. СУ „Гоце Делчев“ – за стоматологичен кабинет

25.09.2018

„ДKЦ 11 – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на еднопространствено помещение на партерния етаж в сграда на бул. „Александър Стамболийски” № 127 с предназначение – за социални дейности

25.09.2018

Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в кв. „Враждебна“ със специфично конкурсно условие – закусвалня

25.09.2018

"Диагностично-консултативен център XXX – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – за аптека

18.09.2018

Район "Надежда" открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, за охраняем автопаркинг

18.09.2018

Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на помещение в 74. СУ "Гоце Делчев", за спортна дейност

17.09.2018