Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост – за открит склад

24.10.2018

Район „Връбница” продължава срока на конкурс за отдаване под наем на части от нежилищен имот – публична общинска собственост в сутерена на триетажна сграда за образование – 74. СУ „Гоце Делчев“, за спортна дейност

24.10.2018

Район „Връбница” продължава срока на конкурс за отдаване под наем на части от нежилищен имот – публична общинска собственост – за стоматологичен кабинет в 61. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

23.10.2018

Район „Нови Искър” обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър”, представляващ лекарски кабинет с манипулационна

22.10.2018

„Първа МБАЛ – София” ЕАД обявява „Конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот в сградата на „Първа МБАЛ – София” ЕАД – частна общинска собственост, за осъществяване на медицинска дейност – ½ кабинет № 40 (Общопрактикуващ лекар) с площ 18 кв. м”

19.10.2018

Район "’Оборище” обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост, на територията на СО – район „Оборище“, със специфично конкурсно условие: за извършване на медико-социални дейности, представляващи 21 (двадесет и един) броя кабинети и 3 (три) броя помещения

19.10.2018

Район „Нови Искър” удължава конкурса с предмет: „Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в с. Локорско", за извънучилищна дейност, за провеждане на занимания по приложни изкуства

19.10.2018

Район "Надежда" удължава срока за приемане на конкурсни документи за разполагане на преместваеми модулни клетки за автоуслуги в нежилищен имот, общинска собственост, на ул. "Александър Михов" № 9

17.10.2018

"ДКЦ II – София" EООД открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем на помещения

16.10.2018

Район „Нови Искър“ обявява конкурс за: "отдаване под наем на обект за осъществяване на ученическо столово хранене и бюфет в 171. ОУ „Стоил Попов“

16.10.2018