Район "Красно село" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, с обща площ 958, 13 кв. м, находящи се в сградата на Общински културен институт „Красно село”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 41

23.01.2018

„ДКЦ 11 – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на кабинети за оказване на първична извънболнична медицинска помощ

22.01.2018

Район "Панчарево" провежда конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда в с. Железница

22.01.2018

Район „Подуяне” обявява конкурс за отдаване под наем на терени за разполагане на преместваеми съоръжения за търговска дейност

22.01.2018

"ДКЦ XII – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот за поставяне на вендинг машини

19.01.2018

„ДКЦ XXII – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот за поставяне на вендинг машина – автомат за кафе и топли напитки

19.01.2018

UPGRADE AND MODERNIZATION OF SOFIA DISTRICT HEATING PRODUCTION AND DISTRIBUTION SYSTEM

19.01.2018

Район „Люлин” удължава срока за подаване на документи за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот „за частно училище“

17.01.2018

Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на правото на собственост върху поземлен имот, находящ се в район „Сердика”

16.01.2018

"ДКЦ VIII – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещения

16.01.2018