Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост: магазин № 3, находящ се в гр. София, район „Връбница“, ж.к. „Връх Манчо“, блок 1, вход З, етаж 1, с площ от 68,03 кв. м

12.02.2018

Медицински център XXXI ЕООД обявява търг за отдаване под наем на обекти – помещения в сградата на МЦ XXXI

09.02.2018

Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост – сграда със застроена площ от 166 кв. м, нанесена в кадастрална карта и регистри

07.02.2018

Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост – урегулиран поземлен имот III-2227, с площ 850 (осемстотин и петдесет) кв. м, кв. 27, м. „Бул. Сливница“

07.02.2018

Район „Триадица“ обявява конкурс за отдаване под наем на помещение, състоящо се от занималня, гардеробно, коридор и сервизни помещения

07.02.2018

„ВиК” ЕАД – София открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти – гаражни клетки, магазини, складове, автомивки и др.

02.02.2018

Район „Витоша“ удължава срока за приемане на оферти на конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти, представляващи терени за разполагане павилиони по типови проекти

01.02.2018

“ДКЦ 14 – СОФИЯ” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение – кабинет № 4

29.01.2018

Район „Банкя” обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем с предмет свободен нежилищен имот с предназначение "за администрация и магазини"

26.01.2018

”Метрополитен" ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от първи и втори метродиаметър

26.01.2018