“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари „Княжево" – "Звездица“, „Сребърна“, “Павлово“, „Драгалевци“ и район „Студентски“, стопанисвани от „Пазари Изток” ЕАД

19.03.2018

Район "Триадица" обявява удължаване на срока за приемане на оферти за конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение, находящо на ул. „Нишава“, бл. 116 и състоящо се от занималня, гардеробно, коридор и сервизни помещения

19.03.2018

Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост, в с. Кривина – за лекарски и стоматологичен кабинет

16.03.2018

Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда със специфично конкурсно условие – за офис

15.03.2018

"Първа МБАЛ – София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на три места за разполагане на 3 бр. кафемашини и помещение в сградата на "Първа МБАЛ – София" ЕАД

14.03.2018

"II МБАЛ – София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за извънболнична медицинска помощ

12.03.2018

Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – клубно помещение към трафопост, със застроена площ от 70.56 кв. м, като самостоятелен обект с идентификатор 68134.2815.2857.10.1, находящ се в ж.к. „Връбница 1“

12.03.2018

Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот за поставяне на преместваеми търговски обекти в ж.к. „Обеля 2“, ул. „Акад. Дмитрий Лихачов“

12.03.2018

Столична община открива публичен търг с явно наддаване за сключване на договор за наем за част от имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на кметство Кремиковци

07.03.2018

"ДКЦ XIV – София" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на три помещения – кабинети, находящи се на третия етаж в сградата на дружеството

07.03.2018