„Диагностично-консултативен център 11 – София” ЕООД обявява конкурс за 6 кабинета, намиращи се в сградата, в която се помещава „ДКЦ 11 – София” ЕООД

28.03.2018

„Егида – София” ЕАД открива конкурси за отдаване под наем на обекти, собственост на „Егида – София” ЕАД

28.03.2018

Район "Студентски“ организира и провежда конкурс за отдаване под наем на части от помещение (сутерен) от нежилищен недвижим имот – публична общинска собственост, в сградата на 8-мо СУ „Васил Левски“, за фитнес зала

28.03.2018

"ДКЦ 14 – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение – кабинет № 2, находящо се в дясното крило на първи етаж в сградата на дружеството

27.03.2018

Район "Искър" обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение, находящо се в сутерена на сградата на Общински културен институт Дом на културата "Искър"

26.03.2018

"ДКЦ 14 – София" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение – кабинет № 19, находящо се в дясното крило на първи етаж в сградата на дружеството

23.03.2018

Столична община обявява открит конкурс за отдаване ползването на прогнозни количества на маркираната дървесина, намираща се в горските територии – собственост на Столична община, в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство – София” и в териториалния обхват на ТП „Държавно ловно стопанство – Витиня”

23.03.2018

"ДКЦ 14 – СОФИЯ" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на две помещения – кабинети, находящи се на първи етаж в сградата на дружеството

19.03.2018

“Пазари Изток” ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, мазета, складове и халета), находящи се на пазари „Римска стена“, „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Зад ИСК към УНСС“, „Бъкстон“, „Вихрен“ и „Драгалевци“, „Княжево – Звездица“, стопанисвани от „Пазари Изток“ ЕАД

19.03.2018

“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Слатина”, „пред бл. 58” – "Студентски град", „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци”

19.03.2018