Район „Надежда“ удължава срока на конкурс с предмет: "Организиране на ученическото столово хранене в 102. ОУ „Панайот Волов“

26.07.2018

Район "Надежда" удължава срока за приемане на документи за участие в конкурс с предмет: "Организиране на ученическо столово хранене в 16. ОУ "Райко Жинзифов" и 101. СУ "Бачо Киро"

25.07.2018

Район „Красна поляна" обявява конкурс за отдаване под наем на реални части от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, СО – район „Красна поляна“, за разполагане на павилион

24.07.2018

Район "Надежда" обявява конкурс с предмет: "организиране на ученическо столово хранене в сградата на 54-то СУ „Св. Иван Рилски“, разделено на обособени позиции"

24.07.2018

Район „Люлин”обявява конкурс: „Столово хранене – за организиране на ученическо столово хранене в общинските училища на територията на район "Люлин" по обособени позиции"

23.07.2018

Район "Оборище" обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи магазини с ползване на общо санитарно помещение, намиращи се в подлеза на булевард "Ситняково" и улица "Оборище"

20.07.2018

Район "Витоша" обявява конкурс за: „Организиране на столово хранене и бюфет“ в 64-то ОУ „Цар Симеон Велики“, кв. "Симеоново"

19.07.2018

Столична община обявява провеждане на конкурс за отдаване ползването на прогнозни количества на маркираната дървесина, намираща се в горските територии – собственост на Столична община, в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство София" и в териториалния обхват на ТП „Държавно ловно стопанство Витиня"

18.07.2018

Район "Банкя" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на площ от 14,85 кв. м за разполагане на преместваем обект за тотопункт

16.07.2018

Район "Връбница" обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в сградата на 74. СУ "Гоце Делчев"

16.07.2018