Район "Илинден" продължава конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда, частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица”

07.08.2018

Район „Средец" обявява конкурс относно отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, при специфично конкурсно условие: "за ученически бюфет", находящ се в сутерена на сградата на 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин”

06.08.2018

Район „Средец” обявява конкурс относно отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, при специфично конкурсно условие: "Организиране на ученическо столово и бюфетно хранене", находящи се в сутерена на сградата на 7. СУ „Свети Седмочисленици”

06.08.2018

Район „Средец” обявява конкурс относно отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, при специфично конкурсно условие: "Организиране на ученическо столово и бюфетно хранене", находящи се в сутерена на сградата на 6. ОУ "Граф Н. П. Игнатиев"

06.08.2018

„ВиК” ЕАД – гр. София, обявява търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи, собственост на дружеството

06.08.2018

Район „Нови Искър“ удължава срока на конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – помещение в едноетажна сграда на 177. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

03.08.2018

Район "Връбница" продължава срока за подаване на оферти за конкурса за отдаване под наем на нежилищен имот в района, кв. 6, ул. "Танкист"

01.08.2018

Район „Панчарево" провежда публично оповестен конкурс за: „Столово хранене и бюфет“ в общинските училища на територията на район „Панчарево"

01.08.2018

Район „Красна поляна" обявява конкурс за отдаване за срок от 10 (десет) години под наем на части от свободен, нежилищен имот – терени за разполагане на преместваеми обекти

30.07.2018

Район „Надежда“ удължава срока на конкурс с предмет: "Организиране на ученическото столово хранене в 63. ОУ „Христо Ботев“

27.07.2018