Район „Панчарево“ продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на реални части от недвижими имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Панчарево“ – СО, за поставяне на преместваеми обекти (павилиони), със специфично конкурсно условие „за лотарийни игри“

27.12.2018

Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот в ж.к. "Връбница 2", ул. "Златен клас", между бл. 609 и бл. 610, с предназначение – за търговска дейност

21.12.2018

Район "Панчарево" продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за: "Отдаване под наем на части от недвижими имоти, представляващи помещения, находящи се в здравната служба на с. Железница, предназначени за лекарски и стоматологични кабинети"

20.12.2018

Столична община обявява провеждането на процедура по договаряне за отдаване ползването на прогнозни количества на маркираната дървесина, намираща се в горските територии – собственост на Столична община, в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство София"

19.12.2018

Район „Нови Искър” удължава срока за подаване на оферти за публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър“, гр. Нови Искър, кв. "Курило"

19.12.2018

Район „Люлин” обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект в сградата на 90. СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин“, представляващ плувен басейн и прилежащите спомагателни помещения с обща площ 999 кв. м

17.12.2018

Район „Връбница” продължава срока на конкурс за отдаване под наем на части от нежилищен имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. София, СО – район „Връбница“, ж.к. „Обеля 2“, в сградата на 140. СУ „Иван Богоров“ – за книжарски щанд

06.12.2018

„ДКЦ XXII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост – кабинет, намиращ се на първи етаж на Блок А в база „Коперник“ на „ДКЦ XXII – София” ЕООД

05.12.2018

Район „Витоша“ обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост на територията на район „Витоша“, представляващ стоматологичен кабинет от 18.45 кв. м, находящ се в сградата на кметство Мърчаево в с. Мърчаево

04.12.2018

“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на жилищна сграда – еднофамилна, находяща се в гр. София, р-н „Студентски“, ул. „21 век“ № 4

03.12.2018