Назад

Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост – урегулиран поземлен имот III-2227, с площ 850 (осемстотин и петдесет) кв. м, кв. 27, м. „Бул. Сливница“

Столичната община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост,  Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, Заповед  № СОА18-РД09-63/26.01.2018 г. на кмета на Столичната община обявява конкурс за: "Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост".

1. Предмет на конкурса – отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост: 

1.1. Урегулиран поземлен имот III-2227, с площ 850 (осемстотин и петдесет) кв. м, кв. 27, м. „Бул. Сливница“, нанесен в кадастрална карта с идентификатор 68134.2823.2227 (АОС № 2374 от 23.12.2008 г. на СО район „Връбница“), заедно с построена в имота сграда с идентификатор 68134.2823.2227.1, със застроена площ 97 (деветдесет и седем) кв. м, (АОС № 315/05.03.1997 г. на СО район „Връбница“), находящи се на ул. „Виткова ливада“ № 7 и ул. „Вълчо Иванов“, гр. София, район „Връбница“ с предназначение за търговска дейност.

Начална наемна цена – 380,00 (триста и осемдесет) лева за месец, без ДДС.

Срок за отдаване под наем – от 10 (десет) години.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 19.02.2018 г.

Цена на конкурсната документация – 60,00 лв. (с включен ДДС).

Гаранция за участие в конкурс – 100.00 (сто лева) с вкл. ДДС.

Срок за подаване на документи – до 16.00 ч. на 08.03.2018 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.

Разглеждане и оценяване на предложенията – на 09.03.2018 г. от 10,30 часа в сградата на район “Връбница”, стая № 402.

Телефон за връзка: 02/495-77-54;62