Обратно Район “Искър” обявява конкурс за отдаване под наем недвижим имот – частна общинска собственост – Помещение „Д” с предназначение „за търговска дейност“

Столична община – район "Искър"

обявява конкурс

за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна общинска собственост, който ще се проведе на 11.07.2018 г. от  11.00 ч. в сградата на район „Искър“, стая 301: Помещение „Д” с площ от 15 кв. м, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, изчислени от оценител (съответстващи на 3 кв. м) в сграда с  идентификатор 07106.1419.712.2, построена в поземлен имот с идентификатор 07106.1419.712., УПИ VIII, кв. 29 по плана на с. Бусманци, ул. „Просвета” № 14, с предназначение „за търговска дейност“.

Начална конкурсна цена: 42,00 лв.  (четиридесет и два лева)  без ДДС за цялото помещение съгласно експертна оценка на сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община.

Документите за участие в конкурса могат да се закупят от 11.06.2018 г. до 10.07.2018 г. в деловодство на район “Искър”.

Цена на конкурсната документация – 60.00 лв. (шестдесет лева) с ДДС.

Гаранция за участие в конкурса – 150.00 лв. (сто и петдесет лева) с ДДС.

Оглед на обекта – всеки делничен ден  от 10.00 ч. до 17.00 ч. до 10.07.2018 г.

Краен срок за подаване на документи –10.07.2018 г. до 14.00 ч.

За допълнителна информация: тел. 979 07 09 / 979 07 37; район „Искър”, ул. „Кр. Пастухов” № 18.