Назад

Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект (в сграда с предназначение за спорт, културизъм и фитнес), находящ се в ж.к. „Света Троица”, ул. „Русе“ № 28

В изпълнение на Заповед № СОА18-РД09-609/21.06.2018 г., т. 6 на кмета на Столична община в съответствие с разпоредбите на чл. 31, ал. 2 от НУРПТК на СОС
             

СО – район „Илинден”
продължава конкурс

 

за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда, публична общинска собственост, с идентификатор 68134.1201.83.1, със застроена площ от 307,66 кв. м, по КККР, за срок  от 3 (три) години, с предназначение за  спорт, културизъм и фитнес, находящ се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица”,  ул. „Русе“ № 28, с вписан АОС № 4/10.05.2017 г.   
 
Начална конкурсна месечна наемна цена: 360,00 лв. (без ДДС).

Гаранция за участие 300.00 лв., внесена по банков път в Общинска банка (ФЦ "Люлин") по банкова сметка:  BG19SOMB91303319120601; BIC: SOMBBGSF в полза на СО – район „Илинден“ – срок за внасяне – до  11.10.2018 г.

Място и краен срок за закупуване на документацията до 15,00 ч. на 11.10.2018 г. в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, бл. 51А, ул. „Билянини извори“ № 10, служба АИО, фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите до 17,00 ч. на 11.10.2018 г. включително в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” ,бл. 51А, ул. „Билянини извори“ № 10, служба АИО.

Провеждане на конкурса на 12.10.2018 г. от 10,00 ч., стая 421, ет. 4 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, бл. 51А, ул. „Билянини извори“ № 10.

Цена на книжата 50.00 лв.  (без ДДС).

Информация на тел.: 02/439 73 47 – район „Илинден”.