РАЙОН „ИЛИНДЕН” 

В изпълнение на Заповед № РД 09-374/22.04.2013 г. на Кмета на Столична община и на основание чл. 31, ал. 2 от НУРПТК на СОС и решение по Протокол № 1 от заседание на комисия назначена със заповед № РД-09-209 /25.07.2013 г. на кмета на район „Илинден”,

СО - район „Илинден” 
уведомява следното

Продължава с 15 (петнадесет) дни срокът за подаване на оферти за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в район „Илинден”, представляващ: ПОМЕЩЕНИЕ за търговска дейност със застроена площ от 128.70 кв.м. общо с прилежащите му обслужващи помещения, находящо се в Болничен комплекс „ІІІ-та ГОБ”, „ДКЦ VІ – София” ООД, корпус „Ж” – сутерен, на територията на район „Илинден”.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 437.50 лв. (без ДДС).

Гаранция за участие в размер на 100.00 лв. внесени в касата на район „Илинден”, ет. 4, стая 418 – срок за внасяне до 16.00 ч. на 13.08.2013 г.

Място за закупуване на документацията: от район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. 51А, вх. Б, служба „АИО”, фронтофис.

Краен срок за закупуване на документацията: до 16,00 ч. на 13.08.2013 г.

Краен срок за подаване на офертите: до 17,00 ч. на 13.08.2013 г. включително в служба „АИО” на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А.

Провеждане на конкурса на 14.08.2013 г. от 13.00 ч., стая 421 на район „Илинден”.

Цена на книжата: 50.00 лв. (без ДДС).

Адрес и тел. на организатора: гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл.51А, вх.Б, ет. 3, стаи 309 и 314, тел. 439 73 47.