Район Красно село обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в 34 ОУ за срок от 3 години

27.01.2016

Район Красно село обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение за фотокопирни услуги и продажба на канцеларски материали

27.01.2016

Район Оборище открива процедура за провеждане на конкурс за организиране на ученическо хранене в Софийската математическа гимназия

26.01.2016

Район Люлин удължава срока на конкурс за отдаване под наем на терени за поставяне на преместваеми обекти

26.01.2016

Район Слатина обявява конкурс за отдаване под наем на терени за разполагане на преместваеми обекти

25.01.2016

Спортна София – 2000 ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от терен с площ от 9 036 кв.м. в Район Студентски

22.01.2016

Столична община открива търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – отпадъци

14.01.2016

Район Красна поляна отдава под наем за срок от 5 години на част на имот в кв. Факултета, за складови нужди

12.01.2016

ДКЦ VIII – София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на лекарски кабинети и гаражни клетки

11.01.2016

Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обект в административната сграда на ул. Сердика № 5

07.01.2016