Район Надежда удължава срока за приемане на конкурсни документи за отдаване под наем на терен за разполагане на преместваем обект

31.08.2016

Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот - стоматологичен кабинет и чакалня с обща площ от 48 кв.м.

31.08.2016

Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на помещение с площ от 11 кв.м., находящо се на тавански етаж от самостоятелен обект

30.08.2016

Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на терен с площ от 1721 кв.м. за временен открит охраняем паркинг

29.08.2016

Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на терен с площ от 5940 кв.м. за временен открит паркинг

29.08.2016

Район Нови Искър обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на помещение за лекарски кабинет - с. Чепинци

29.08.2016

Район Овча купел удължава срока за подаване на оферти за обявен конкурс за помещение, отредено за амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ

26.08.2016

Втора МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за търговски дейности за извънболнична медицинска помощ

26.08.2016

Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещение с площ от 21.60 кв.м. - за образователен център

26.08.2016

Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на 1 кв.м. площ от първия етаж на административната сграда за монтаж на 1 брой кафе-автомат

25.08.2016