ДКЦ XXIV - София ЕООД обявява откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем на помещения в сградата на дружеството

01.12.2016

Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на едноетажна сграда със застроена площ 119 кв.м.

28.11.2016

Район Искър обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на приземен етаж на сградата на 4-то ОУ, с предназначение: за осъществяване на спортни дейности

21.11.2016

Район Искър обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение на първия етаж в сградата на 68-мо СОУ, с предназначение за стоматологичен кабинет

21.11.2016

Район Витоша удължава срока за приемане на оферти с 15 дни за конкурса за отдаване под наем на терени за поставяне на автомати за топли напитки в сградите на 26-то СОУ и 86-то ОУ (обособени позиции № 2 и 6)

16.11.2016

ДКЦ VIII - София ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на помещения в сградата на дружеството

11.11.2016

Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на две свързани помещения с обща площ 15,02 кв.м. в кметство Сеславци

10.11.2016

Втора МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за извънболнична медицинска помощ

10.11.2016

Столична община обявява публично оповествен конкурс за отдаване на части от имоти за срок от 5 години за поставяне на LCD информационни киоски по схеми, одобрени от Главния архитект на СО

03.11.2016

Втора МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за търговска дейност

02.11.2016