Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот за поставяне на преместваеми търговски обекти – павилиони по индивидуални проекти

03.05.2016

ДКЦ II - София ЕООД открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем за 36 месеца на помещение за аптека

03.05.2016

Втора САГБАЛ Шейново ЕАД открива търг с тайно наддаване за сключване на договор за наем за срок от 3 години на помещение за извършване на административни дейности

28.04.2016

Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на сграда с предназначение - за стопанска дейност

27.04.2016

Втора МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещения за кабинети, предназначени за амбулатории за извънболнична помощ

27.04.2016

Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на сграда в кв. Ботунец за зъботехническа лаборатория

26.04.2016

Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот, находящ се в с. Панчарево, в.з. Бяла нива

25.04.2016

ДКЦ XIV - София ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещение, предназначено за кафе-бюфет

19.04.2016

Район Овча купел обявява удължаване на срока с 15 дни за подаване на оферти за помещения, обособени за кабинети в здравна служба за първична медицинска и дентална помощ

19.04.2016

Район Възраждане обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 7 години на нежилищни имоти по списък Приложение № 2 към конкурсната документация

18.04.2016