Назад

Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот за жилищни нужди

Столичната община обявява търг с явно наддаване за: "Продажба на имот - частна общинска собственост, незастроен поземлен имот за жилищни нужди, с идентификатор 68134.8550.1361 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-61/27.09.2010 г. с площ 1123 кв.м., съответстващ на урегулиран поземлен имот ХVІ в кв.90, по регулационния план на кв. „Враждебна”, одобрен със заповед № РД-09-051/14.02.1991 г., находящ се в гр.София, район „Кремиковци”, кв. „Враждебна”, ул. „2”." 

Начална тръжна цена: 172 000 (сто седемдесет и две хиляди) лева без ДДС. 

Депозитна вноска за участие в търга: 17200 (седемнадесет хиляди и двеста) лева. 

Търгът ще се проведе на 23.08.2016 г. от 14,00 часа в Столичната община, ул. "Париж" № 3, зала 109. 

Срок за закупуване на тръжната документация: до 19.08.2016 г. 

Тръжните книжа, на стойност 100 лв. без ДДС ще се получават до 19.08.2016 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 - 16.00 часа, в последния ден от месеца и предпразнични дни от 10.00 до 12.00 часа на ул. “Париж” 3, стая 105, след заплащането им в стая 204 на същия адрес. 

Телефон за информация 02-981-35-22.