Обратно Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на едноетажна сграда, с. Казичене, с предназначение магазин за хранителни стоки

РАЙОН "ПАНЧАРЕВО"

на основание чл. 46, ал. 1, т. 3, т. 11 и т. 12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и 2 от Закон за общинската собственост, чл. 30, ал. 3 и чл. 31, във връзка с чл. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на Заповед № СОА16-РД09-620/10.03.2016 г. на Кмет на Столична община и Решение № РПН16-ВК08-327/2/29.03.2016 г. на Кмета на район Панчарево обявява конкурс за „Отдаване под наем за срок до 5 (пет) години на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост АОС 4847/29.05.2014 г., представляващ едноетажна сграда с идентификатор 35239.6102.1428.1 с площ 55 кв.м., попадаща в УПИ І за училище, кв. 20а, с. Казичене, със специфично конкурсно условие „За магазин за хранителни стоки”.

Начална конкурсна цена: 315,00лв. на месец без ДДС

Цена на конкурсната документация: 50.00 лв. с вкл. ДДС.

Гаранция за участие: 200 лв.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти: Район Панчарево, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.

Краен срок за закупуване на конкурсна документация: до 16:00ч. на 28.04.2016 г.

Краен срок за подаване на оферти: до 16:00 ч. на 28.04.2016 г.

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 03.05.2016 г. от 11:00 часа в административната сграда на Район Панчарево, находяща се в с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.

Адрес и телефон на организатора: с.Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230, ет. 3, ст. 308, тел. 02/97-60-522, 97-60-530, e-mail: so_pancharevo@abv.bg