Назад

Район Средец обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, предназначени за експлоатация на преместваеми търговски обекти - павилиони

На основание заповед № СО15-РД-09-08-10/19.01.2015 г. на Кмета на Столична община и чл. 34. ал.1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет (Приета с Решение № 138 на СОС по Протокол №73 от 09.03.2006 г.„ изм. и доп. с Решение № 2 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) на Столичен общински съвет, район „Средец”- Столична община обявява публично оповестен конкурс № 5/03.04.2015 г. за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имоти публична общинска собственост, по обособени позиции, находящи се в гр. София, район „Средец”, предназначени за експлоатация на преместваеми търговски обекти - павилиони, изработени по типов проект, съгласно одобрена локална схема от Главния архитект на гр. София за поставяне на преместваеми търговски и обслужващи дейности, с площ от 3 (три) кв.м. Група № 8, както следва:
Позиция 1 - Обект № 08-01 - Терен за разполагане на преместваем търговски обект - (павилион), находящ се гр. София, район „Средец”, м. „Борисова градина 1 част”, (бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”; ул. „Граф Игнатиев”), с площ от 3 (три) кв.м.
Специфично конкурсно условие за обекта - продажба на вестници;
Начална конкурсна месечна наемна цена - 118.00 (сто и осемнадесет) лева без включен ДДС.

Позиция 2 - Обект № 08-02 - Терен за разполагане на преместваем търговски обект - (павилион), находящ се гр. София, район „Средец”, м. „Борисова градина 1 част”,(бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”; ул. „Граф Игнатиев”), с площ от 3 (три) кв.м.
Специфично конкурсно условие за обекта - продажба на цвегя;
Начална конкурсна месечна наемна цена - 145.00 (сто четиридесет и пет) лева без включен ДДС.

Всеки участник в конкурса представя документ за внесена гаранция за всяка позиция, за която участва, в размер на една начална конкурсна цена. За всяка обособена позиция, за която се кандидатства, се внася отделна гаранция в размер на начална конкурсна наемна цена.

Цена на конкурсната документация - 60 (шестдесет) лева с включен ДДС;

Краен срок за закупуване на конкурсната документация - 17.00 ч. на 17.04.2015 г.;
    
Място за закупуване на конкурсната документация - звено „Деловодство”, първи етаж на сградата на район „Средец” - ул. „Леге” № 6;

Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса - 17.00 ч. на 04.05.2015 г.;

Конкурсът ще се проведе на 08.05.2015 г. в 10.00 часа, в зала № 202, ет. втори в сградата на районната администрация „Средец”;

Адрес на организатора - гр. София, ул. „Леге” № 6;

Телефон за информация - 02/9877811 вътрешен 220.