Обратно Район Люлин удължава срока за приемане на конкурсни документи за отдаване под наем на имоти за срок от 10 години или до реализиране на мероприятието по ПУП

На основание заповед № СО15-РД-09-1210 / 30.09.2015г на Кмета на СО и Заповед РД-09-946/09.12.2015г. на Кмета на СО район „Люлин“, обявява удължаване на срока за приемане на конкурсни документи за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост за срок от 10 години или до реализиране на мероприятието по ПУП / за терена/ по обособени позиции, както следва:
   
1.1.Част от нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ помещение / кабинет №2/ в едноетажна сграда, находяща се в жк.“Филиповци“ - Здравна служба, с идентификатор 68134.4388.637.19, пл.№241, АОС№8309/01.08.2013 г. Помещението е с обща ползвана площ от 34,40кв.м. и 12,36кв.м. идеални части от общите такива /съгласно изготвено заснемане на разпределението по КККР/.Специфично конкурсно условие - за лекарски кабинет.

Начална конкурсна цена-2,26/два лева и 0,26ст./ за кв.м. на месец без ДДС

1.2.Част от нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ помещение / кабинет №3/ в едноетажна сграда, находяща се в жк.“Филиповци“ - Здравна служба, с идентификатор 68134.4388.637.19, АОС№8309/01.08.2013г. Помещението е с обща ползвана площ от 32,30 кв.м. и 12,36кв.м. идеални части от общите такива/ съгласно изготвено заснемане на разпределението по КККР.Специфично конкурсно условие - за лекарски кабинет.

Начална конкурсна цена-2,26/два лева и 0,26ст./ за кв.м. на месец без ДДС
   
1.3. Поземлен имот, представляващ празен терен / незастроено дворно място/, находящ се в жк.“Люлин 8м.р.“, бул.“Сливница“№ 95 с площ-566,00 кв.м., идентификатор 68134.4357.306, АОС№8888/12.11.2014г. Специфично конкурсно условие - за обслужваща дейност.

Начална конкурсна цена- 0,37 лева за кв.м. на месец без ДДС

Място на закупуване на конкурсна документация - СО район „Люлин”, бул.”Захари Стоянов” №15, бл.327, вх.В, ет.1 - каса.  

Място за подаване на конкурсната документация - СО район „Люлин“, бул.”Захари Стоянов” №15, бл.327, ет.1 - деловодство.

Цена на конкурсната документация - 60.00/шестдесет/ лв. с ДДС.

Размер на гаранцията за участие - 100/сто/ лева.

Срок на подаване на офертите - до 17.00ч. на 22.12.2015 г.

Дата на провеждане на конкурса: на 23.12.2015г. от 10:00ч. в заседателната зала на СО - район ”Люлин”.

Адрес и телефон на организатора: гр.София, бул.”Захари Стоянов”№15, Отдел „РКТД”, тел.02/ 9237 234/286/