Обратно Район Красно село обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на нежилищен имот частна общинска собственост, с площ 80.40 кв.м, с предназначение за кафе-аператив

На основание заповед № СО 15-РД-09-08-107/24.07.2015 г. на кмета на Столичната община и чл.14. ал. 1. ал. 2. ал. 3 от Закона за общинска собственост, чл. 19. ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за общинска собственост, във връзка с чл. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, район "Красно село"-Столичната община обявява конкурс за:"Отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на нежилищен имот частна общинска собственост, с площ 80.40 кв.м, представляващ помещение към трафопост с адрес: гр. София, ж.к.„Лагера", ул."Мъглен" № 25. АОС № 767/2001 г.с предназначение кафе-аператив за срок от 10 (десет) години."
   
Началната конкурсна месечна наемна цена е 276.00 лв. (двеста седемдесет и шест) лв. без ДДС;

- размер на гаранцията за участие - една начална конкурсна наемна цена;
   
- цена на конкурсната документация - 60 (шестдесет) лв. с ДДС;
   
- краен срок за закупуване на конкурсната документация -17.00 ч. на 21.08.2015 г.
   
- място за закупуване па конкурсната документация - Център за административно и информационно обслужване, партерния етаж на сградата на район „Красно село"- бул.„Цар Борис III" No124;

- краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса -17.00 ч. на 3 1.08.2015 г.;
   
- Конкурсът ще се проведе на 07.09.2015 г. в 10.00 часа. в зала № 209. ет. 2 в сградата на районната администрация „Красно село";
   
- Оглед на обекта, предмет на конкурса ще се извършва от 07.08.2015 г. до 21.08.2015 год.
   
- Адрес на организатора - гр.София,бул."Цар Борис III" No 124;
   
-Телефон за информация - 02/8951156; 02/895 11 20;