Назад

Район Сердика обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на терени за поставяне на преместваеми обекти

РАЙОН „СЕРДИКА”

На основание чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, и в изпълнение на Заповед № СО-РД-09-08-88/19.08.2014 г. на Кмета на Столична Община

ОБЯВЯВАМ:

На 10.10.2014 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 88, ет. 4, ще се проведе конкурс с предмет „Отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост на територията на СО – Район „Сердика”, терени за поставяне на преместваеми обекти”, както следва:

Начална месечна наемна цена: размерът е посочен в таблицата за съответния обект;

Гаранция за участие: 100 лева за всеки отделен обект; Гаранцията за участие се предоставя от участника под формата на копие от документ за внесена сума по сметка на СО - район „Сердика”: BG 49SOMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, финансов център „Княгиня Мария Луиза” № 88 или копие от приходен касов ордер за внесена сума в касата на района, в срока, определен за представяне на офертите.

Срок за наемане: 10 години;

Предназначение: посочен в таблицата за съответния обект.

ОБЕКТИ

Крайния срок за закупуване на конкурсната документация е до 12:00 часа на 09.10.2014 г.

Крайният срок за представяне на офертите е до 16:00 часа на 09.10.2014 г. в деловодството на СО - район „Сердика” ет. 2, ст. 225.

Цена на конкурсната документация: 60 лв. с ДДС и се заплаща на касата на СО - район „Сердика” – гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 88, ет. 2, стая 214 – всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. и се получава от деловодството, ет. 2, стая 225. 

Лице за контакти: Красимир Александров, тел. 931 51 18, 921 80 41.

*За всеки отделен терен, се участва с отделна конкурсна документация и се заплаща отделна гаранция за за участие.