Обратно Столична община обявява търгове за продажба на общински поземлени имоти по действащия регулационен план на с. Мировяне

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ул. “Московска” № 33
обявява търгове с явно наддаване за: 

Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се село Мировяне, район „Нови Искър”, както следва:

• Общински поземлен имот с идентификатор 48393.4990.694 и площ 2541 кв.м., попадащ в урегулиран поземлен имот І ”за чисто производство и ТП” от кв. 48 по действащия регулационен план на с. Мировяне, район „Нови Искър”
    Начална тръжна цена 136 000 (сто тридесет и шест хиляди) лв. без ДДС
    Депозитна вноска за участие в търга 13 600 (тринадесет хиляди и шестстотин) лв.

• Общински поземлен имот с идентификатор 48393.4990.706 и площ 732 кв.м., попадащ в урегулиран поземлен имот І ”за чисто производство и ТП” от кв. 48 по действащия регулационен план на с. Мировяне, район „Нови Искър”
    Начална тръжна цена 40 000 (четиридесет хиляди) лв. без ДДС
    Депозитна вноска за участие в търга 4 000 (четири хиляди) лв.

Търговете ще се проведат на 28.10.2013 г. съответно от 14.00 и от 14.30 часа на ул. “Париж ” № 3, залата на първи етаж .

Тръжните книжа за всеки един от търговете са на стойност 150 лв. без ДДС и ще се получават до 25.10.2013 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 - 16.00 часа, в петък и последния ден от месеца от 10.00 до 12.00 часа на ул. “Париж” 3, стая 105, след заплащането им в касата на Столична община.

Телефон за информация: 981-35-22 .