Заглавие Дата на публикуване
Район „Илинден” продължава с 15 /петнадесет/ дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем помещения – публична общинска собственост за организиране на ученическото столово хранене в общински училища, находящи се на територията на района 04.09.2009
Район „Банкя" обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наемза срок от 5 / пет / години на част от недвижим имот-публична общинска собственост - помещение, находящо се в сградата на кметството на с. Иваняне 20.08.2009
Район „Банкя" обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3/три /години на част от недвижим имот - публична общинска собственост - две помещения , находящи се в сградата на кметството на с. Иваняне 20.08.2009
Столичната община обявява конкурс за предоставяне на възмездно право на ползване на прогнозни количества маркирана дървесина, общинска собственост, на териториите на Държавно горско стопанство София и Държавно ловно стопанство Витиня, в района на дейност на Регионална дирекция по горите София 19.08.2009
Район „Сердика" обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене, в общински имоти - публична общинска собственост на територията на района 18.08.2009
Район „Банкя" удължава срока на обявения конкурс за отдаване под наем за срок от 3 / три / години на част от имот - публична общинска собственост, помещение, находящо се в сградата на 78 СОУ "Христо Смирненски", на територията на район „Банкя" 10.08.2009
Район “Средец” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищно помещение - магазин, частна общинска собственост, на партера в сграда на ул. “Евлоги и Христо Георгиеви” № 57, находяща се на територията на район "Средец" за срок от 5/ пет/ години 10.08.2009
Район “Връбница” обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, помещение, находящо се в сградата на 74-то СОУ „Гоце Делчев” на територията на район “Връбница” 10.08.2009
Район “Искър” обявява конкурс за отдаване под наем на ученически столове и бюфети в учебните заведения на територията на района 06.08.2009
Район „Сердика” обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в столове и бюфети, общински имоти - публична общинска собственост, находящи се на територията на района 06.08.2009