"Свободна творческа сцена на София - предложение за стратегия за развитие (проект "Споделена визия")
 
 
"Споделена визия"
Проект "Споделена визия" е иницииран от Асоциация за свободен театър и се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община Програма Европа 2016 от „Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура – 36 маймуни“.
 
Значение, цели и обхват на предложението за Стратегия „Споделена визия“.

ВИДЕО 1

Проект „Споделена визия“ представя  първото предложение за стратегия за развитие, основано на  анализ на свободната творческа сцена в София. Предложението е резултат от проучване на основните характеристики и предизвикателства пред сцената и нейния контекст на развитие с фокус 2014 – 2016. Представената визия за развитието на свободната сцена насочва изкуствата към взаимодействие, но и подпомага специфичните им потребности. За първи път представители на различните изкуства и експерти от свободната сцена създават заедно анализ и предложения за дейности за постигане на конкретни цели за развитие. Самият процес на равноправно и съвместно вземане на решения по отношение на градските културни политики е пример за активно гражданско участие.              
Стратегиите за развитие, които са обвързани пряко със свободната сцена за изкуства в София, са: „Стратегия за развитие на културата в София  2013 – 2023 г. София – творческа столица” (2012),  „Стратегия за столичното образование 2016 – 2023 г.“ (2016) и „Стратегия за интелигентна специализация на София 2016 – 2025 г.“ (2016). Трите стратегии обосновават своите цели с предпоставките на София да бъде творчески град с динамичен съвременен културен живот и конкурентна творческа икономика; с потенциала на София да е привлекателна за живот и работа - за гражданите и за бизнеса. Последното изследване „София – град на творческата икономика“ (2016) посочва нарастване и положителна динамика за периода 2008 – 2013 г. по основните показатели за изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм относно икономическата им значимост – добавена стойност, брой заети, брой организации, оборот и  преки чуждестранни инвестиции.

ВИДЕО 2

Налице е икономически растеж в София, обвързан с ръст на индустриите, основаващи се върху знание. Сред тях са изкуствата, музеите, галериите, както и софтуерната индустрия, издателската и киноиндустриите и др. (според категории на Евростат).  Тук квалификация и знания на ниво висше образование са основен ресурс за производство и често се използва пряко професионалният ресурс на свободната творческа сцена. Тези  индустрии се вдъхновяват от развитието на съвременните художествени практики. Анализът, представен в Приложение 1 и  2 на „Споделена визия“, дава достоверна информация за качествата на творческия ресурс в София и създава представа за обема и резултатите от дейностите на тази сцена. За първи път бяха проучени дейностите на творците и организациите от свободната сцена на София в пет сфери на изкуствата едновременно. Очертан беше прекият принос и на споделените ползи, които творци, критици, продуценти и разпространители на изкуствата имат върху качеството на културния капитал в града. Същевременно това предложение поставя на фокус въздействието им върху пряко свързаните с изкуствата индустрии (културни и творчески), както и взаимодействието на свободната сцена за изкуства с качеството на услугите в други сектори като образованието и културния туризъм.  
София е една от столиците в Европейския съюз, която има стратегическа позиция спрямо страните в Югоизточния регион и особено спрямо съседни страни от западните Балкани и от Източна Европа. Софийската свободна сцена за изкуства има своите успешни примери, които я свързват с европейските процеси на развитие. Според ЮНЕСКО и „Цялостната карта на културата по света“ (2015) в Европа 32 процента от приходите са от секторите на изкуствата, а 25 на сто от професионалния ресурс са заети в културния сектор. София заема важно място в европейските коридори към източния пазар на съвременни изкуства.
Това предложение за стратегия е особено актуално и е в синхрон със заключенията на Съвета на Европейския съюз в плана за култура за периода 2015 - 2018 г. (2014), където водещ приоритет са „сектори на културата и творчеството: икономика на творчеството и иновациите“.
Приложение 3 на „Споделена визия“ представя анализ на градове, които поставят изкуствата в центъра на своята творческа икономика. Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) препоръчва сътрудничеството между институциите и гражданското общество да бъде основа за управление на културния сектор и при вземането на решения за неговото развитие (изследване „Култура, градове и идентичност“, 2016). „Споделена визия“ дава основа за усъвършенстване на културните политики в София, които да отговарят на нуждите на свободната творческа сцена и да подкрепят интегрирания подход за развитие на изкуствата, културните и творчески индустрии, образованието и иновациите.
Целта на проекта бе да изгради визия, споделена от различните участници в свободната сцена за изкуства в София, и да разработи предложение за стратегия за развитие на ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА, ЛИТЕРАТУРАТА, МУЗИКАТА, ТАНЦА и ТЕАТЪРА. Усилията са насочени към това чрез съвместни действия да се постигнат достижими непосредствени и дългосрочни стратегически цели за устойчиво развитие в седемгодишен период (2016 - 2023). Пряк резултат е предложеният стратегически документ, подкрепящ устойчивото развитие на свободната сцена за изкуства.
Следствие от този проект е устойчивото сътрудничество на местната власт със свободната сцена и осъзнаването на необходимостта от системен анализ на състоянието и ефектите, които петте изследвани творчески сфери имат върху развитието на София. Те дават водещ импулс за обновяване на творческите процеси и на нови форми на сътрудничество и управление, обвързващи изкуствата и града. Чрез тях София създава културни блага и творчески ресурс за развитие. Възможността да привлича талант и развива иновации и творчески капитал е конкурентното предимство за столичния град не само в региона на Балканите и Югоизточна Европа, но и в световен мащаб.

ВИДЕО 3

Принципи на работа и процес на изготвяне на предложението за стратегия
Проведено бе проучване на основните характеристики на сцената, което засяга нейния контекст на развитие с детайлен фокус върху периода 2014 – 2016. Предложението за стратегия се основава върху предпоставките за развитие в следващите две години – 2016- 2018, и за дългосрочно развитие – 2018 - 2023.
Тук са спазени същите принципи, залегнали при разработката на „Стратегия за развитие на културата в София  2013 – 2023 г. София – творческа столица” (2012), в чиято широка рамка се позиционират изкуствата:

  • ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ – широк консултативен процес, всички заинтересовани страни имат възможност за участие в консултациите;
  • РАВНОПОСТАВЕНОСТ И БАЛАНС НА ИНТЕРЕСИ – всяка позиция е важна и има значение колкото всички останали;
  • ПРОЗРАЧНОСТ – становищата, изразени от участниците в консултациите, са публично достъпни, документирани и архивирани;
  • ЕКСПЕРТНОСТ – проучвания и анализ на софийския контекст и световния опит.

В самото начало на своята работа „Споделена визия“ създаде своя визуална идентичност и определи за своя задача да постигне открит диалог, адресиращ участниците в сцената.  Затова чрез страница на сайта на Арт София проектът създаде достъпен контакт с  екипа и публикува основни материали по проекта.  Разгласата относно „Споделена визия“ се  проведе основно през интернет. Публикуваните материали (три кратки видеоклипа, 20 интервюта и статии, представящи участниците и свързани с анализа експерти) достигнаха до приблизителна аудитория от 10 000 лица.
АКТИВНИ В ПРОУЧВАНЕТО И РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО  БЯХА 752 УЧАСТНИЦИ: 377 анкетирани; 93 привлечени  в работата на фокус групите; 282 професионалисти  и експерти, участвали в обществените обсъждания общо  (първо обществено представяне – 14.09.2016 и финално обществено представяне – 4.10.2016 , Споделена визия за литература - 29.08 в зала 4 на НДК; за театър - 07.09 в ДНК; за музика на 12.09 в Чешкия културен център, за визуални изкуства на 13.09 в +това и за танц на 28.09 в Дерида Данс Център).

В процеса на изготвянето на стратегическия документ за развитие на свободната творческа сцена са приложени следните инструменти:

  • Фокус групи и хоризонтални цели

Бяха сформирани групи, които изследват петте изкуства. Цел на всяка група бе да изгради визия относно контекста на развитие, потенциала и предизвикателствата пред съответната сфера на свободната сцена за изкуства. Всяка група съдържаше минимум пет участници, представящи различен поглед върху сцената: Водещ на групата; Творец; Продуцент; Разпространител; Критик/теоретик.
Групите анализираха актуални документи и проведоха свои допълнителни консултации. Те използваха анкетното проучване, експертния анализ на европейски практики и свои канали, за да формират обща  визия относно три свързани теми на проявление на сцената: Талант; Технология и Споделяне. (Виж Приложение 1) Синхрон в анализа внесе общата изходна дефиниция на свободната сцена за изкуства в София, изградена от екипа на проекта съвместно с участници във фокус групите.

  • Консултации и обществени обсъждания

Проведеното проучване бе осъществено с равноправно участие на различни страни, заинтересовани от развитието на свободната сцена.
То премина през подготвителен етап (5 май – 15 юни  2016 г.), когато бяха  поканени участници в екипа на проекта и проведени разговори с представители на Столична Община - г-жа Малина Едрева, председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие в Столичния общински съвет, д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет по “Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“, Михаела Иванова, член на Комисия “Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“.
Изследователско-аналитичният етап  (15 юни – 5 септември 2016 г.) бе свързан с множество консултации и с обществено представяне на проекта и целите му на 14 юли 2016 г. в  Център за култура и дебат „Червената къща“. То събра над 80 участници в сцената и свързани с бъдещето й лица.
В заключителния етап (20 юли – 30 септември 2016 г.) още много хора се присъединиха към обсъжданията на стратегиите за развитие на ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, ЛИТЕРАТУРА, МУЗИКА, ТАНЦ и ТЕАТЪР. Общественото обсъждане на финалните резултати на проекта се проведе на 4 октомври 2016 г. в Център за култура и дебат „Червената къща“ и привлече  60 участници, активни в диалога относно предложената визия и приоритети.
Използваните форми на диалог целят да продължат ефекта от тази инициатива, като свържат общината и участниците от сцената в съвместна визия и работа по реализирането на стратегията.

  • Анкетно проучване на "Споделена визия" в интернет, свързано със свободната сцена в петте изкуства

Интернет анкетата бе изготвена от екипа на проекта в консултации с представители на свободната творческа сцена. Тя бе публикувана през профила на Асоциация за свободен театър (АСТ) и проведена в интернет  през лятото на 2016 г. (7 юли – 15 септември).  Бяха зададени единадесет основни и три допълващи въпроса относно свободната сцена за пет сфери на съвременните изкуства,  изследвани съвместно за първи път. Проект „Споделена визия“ благодари на 377-те участници в анкетата, споделели своето мнение за свободната творческа сцена (средно 80 за всяко изкуство).
 
Финални документи на проект "Споделена визия":
"Споделена визия" - основен документ
План за действие

Приложение 1:
- Раздел 1: Анализ визуални изкуства (работен вариант)
- Раздел 2: Анализ литература (работен вариант)
- Раздел 3: Анализ музика (работен бариант)
- Раздел 4: Анализ танц (работен вариант)
- Раздел 5: Анализ театър (работен вариант)

Приложение 2: Анкетно проучване - д-р Петя Колева
Приложение 3: Европейски практики - изкуствата в центъра на културните стратегии на градовете - д-р Цвета Андреева
Приложение 4: Речник на термините
Приложение 5: Референтни документи

Становища в подкрепа на предложението за стратегия:

Становище от Людмила Петрова, експерт в областта на икономиката и културата
Становище от архитект Христо Станкушев
Становище от Миглена Герасимова, урбанист и докторант по социология
Становище от доц. Стефан Белишки, председател на ICOMOS

Екип на проект „споделена визия“:
Ани Бурова, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, факултет „Славянски филологии“, редактор в „Литературен вестник“;
Александър Евтимов, основател на лейбъл „Big Banda“, фронтмен на група „Попара“;
Ангелина Георгиева, платформа „Нови драматургии“, преподавател в НАТФИЗ;
Владия Михайлова, културолог и куратор в галерия „Васка Емануилова“, филиал на Софийска градска художествена галерия;
Гергана Димитрова, асоциация за свободен театър, организация „36 маймуни“;
Катрин Хрусанова, председател на АСТ Асоциация за свободен театър;
Петя Колева, ръководител на процес в „Споделена визия“, Интеркултура Консулт;
Христиан Йовчев, координатор на  „Споделена визия“

Ключови думи за Стратегията са: свободна, сцена, съвременни изкуства, творческа икономика, творческо предприемачество, културен капитал, индустрии, основани на знание, пазар на изкуства, културна дипломация, конкурентоспособност на градовете, талант, технология, споделяне.

За връзка с екипа на проект „СПОДЕЛЕНА ВИЗИЯ“: spodelena.vizia@gmail.com, https://www.facebook.com/spodelenavizia/