Район "Младост" обявява обществено обсъждане на: Задание за проектиране на ПУП на територията на нов парк „Изток”

04.12.2017

Район "Възраждане" обявява представяне на схема – предложение за разширение на “Зелена зона“ за почасово паркиране на територията на района

23.11.2017

Район "Оборище" – покана за обществено обсъждане на проект за разширяване на „Зелена зона“ за почасово паркиране на територията на района

09.11.2017

Район "Подуяне" ще проведе представяне на проект за ПУП – ИПРЗ и РУП "за обществено обслужване" и "за ЖС и магазини" – (нови) и съществуващ УПИ III-555, кв.12б, м. „Суха река – запад”

28.10.2017

Обществено обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект „Изграждане на трета метролиния от бул. “Владимир Вазов“ – бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – Орлов мост – НДК – ж.к. „Красно село“ – ж.к. “Овча купел“ – кв. „Горна баня“

27.10.2017

Район "Красна поляна" – представяне на схема с предложение на места за акционни събития към читалище "Св. Св. Кирил и Методий"

25.10.2017

Обществено обсъждане на Задание за разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад “Света Неделя”, гр. София

06.10.2017

Район "Младост" – обществена дискусия на мотивирано предложение за разширение на съществуващ спортен терен (футболно игрище), находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.4091.124, УПИ II-за парк, кв. 10, местност „Младост 2“ по плана на гр. София (между блокове 217 и 218А)

29.09.2017

Район "Слатина" - обществено обсъждане на виза за предварително проектиране на временен паркинг в ПИ 1445, УПИ П - „за мемориален комплекс, озеленяване и спорт”, кв.26, м. „Гео Милев - Подуене Редута”, район „Слатина”

01.09.2017

Столична община - публично обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Столична община за 2016 г.

18.08.2017

НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...