Район „Нови Искър" обявява обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на за ПИ за ПИ с идентификатори 41010.4913.15 и 41010.4913.79 по КККР на с. Кътина, район "Нови Искър" - СО за образуване на нови УПИ 1-15,79 „за ж.с.", УПИ 11-79 „за ж.с." и УПИ 111-79 „за ж.с." в кв. 1б (нов); ПУП-ИПУР, ПУР за образуване на нова улична регулация по о.т. 7-о.т. 8-о.т. 9-о.т. 10-о.т. 11-о.т. 12; нова улична регулация по о.т. 12-о.т. 13; нова улична регулация по о.т. 12-о.т.14-о.т. 15-о.т. 16-о.т. 17-о.т. 18 и придружаващата го план-схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ

19.07.2024

Район „Триадица“ обявява провеждане на процедура по обществено обсъждане на „Проект за ПУП-ИПРЗ за УПИ III 1107 за обществено обслужване (ПИ с идентификатор 68134.1003.93) за образуване на нов УПИ III 93 за жилищно строителство и детска градина и контактен УПИ-I за озеленяване с режим на ТГО, кв. 7, ж.к. „Красно село-Стрелбище - урб. Блок 32“, СО-район „Триадица“, гр. София“

04.07.2024

Район "Оборище" уведомява за издадена заповед за провеждане на обществено обсъждане за представяне на план-схемата за текущ ремонт на релсов път на трамвайно трасе по бул."Янко Сакъзов“

14.06.2024

"Район "Люлин" уведомява за издадена заповед за провеждане на обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на в териториален обхват: УПИ VI -318,320 и УПИ VIII, ж.к. "Люлин – 10 м.р.“, район „Люлин“ – СО

20.05.2024

Район „Слатина" обявява провеждане на обществено обсъждане: Обект КПИИ за „Модернизация на железопътни участъци: „гара Подуяне – гара Биримирци“, „гара Биримирци – гара Подуяне разпределителна“, „гара София – гара Елин Пелин“ и „гара Казичене – гара Равно поле – гара Столник“

30.04.2024

Район „Нови Искър" обявява провеждане на обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с КИ 57011.5522.29, план за улична регулация и план за изменение на уличната регулация при осова точка 23 на улица „Стара планина", с. Подгумер, район „Нови Искър" и придружаващите го план-схеми по части „Вертикална планировка" и „ВиК"

19.04.2024

Район "Банкя" обявява провеждане на обществено обсъждане на изготвен "Проект за ПУП – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатори 02659.2235.105 и 02659.2235.106 по КККР, за създаване на нови УПИ І-106 „за ЖС”, УПИ ІІ-106 „за ЖС”, УПИ ІІІ-105 „за ЖС”, УПИ ІV-105 „за ЖС” и УПИ V-105 „за ЖС” от нов кв.18, м. „в.з. Бели брег”

18.04.2024

Район „Кремиковци” обявява обществено обсъждане на ПУП за нова пътна връзка от кръстовището на бул. "Брюксел" с ул. "Продан Таракчиев" до "Софийски околовръстен път" с план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ: ИПУР – заличаване на улица от о.т. 275-о.т. 279-о.т. 280 до о.т. 281, м. НПЗ Искър – Север – I, II и III част

17.04.2024

Район „Люлин“ обявява обществено обсъждане на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПРЗ) на УПИ IV – 1,191,196 „за ОО“ и образуване на нов УПИ IV – 788 „за ЖС и ПГ“, кв. 20, м. „ж.к. "Люлин" – Разширение – Запад“, район „Люлин“

12.04.2024

Район „Връбница” обявява обществено обсъждане на: "Проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП – ИПР) за УПИ I „за парк" в обхвата на ПИ с идентификатори 68134.2815.1263 и 68134.2815.2828 по КККР за създаване на нов УПИ Х-1263 „за ЖС", кв. 25, м. „Северен парк"

02.04.2024

НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...