Назад

Район "Слатина" обявява обществено обсъждане за въвеждане на почасово платено паркиране на ППС в три зони

     СТОЛИЧНА ОБЩИНА       

РАЙОН „СЛАТИНА”

1574, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с писмо, постъпило в районната администрация с вх. № РСЛ19-ГР94-1333/07.03.2019 г. с приложена гражданска подписка към него, както и проведено анкетно проучване за въвеждане на зона на почасово платено паркиране на ППС в кв. "Редута", Ви уведомявам, че е издадена Заповед № РСЛ20-РД09-38/27.01.2020 г. на кмета на район „Слатина“ – СО.          

В периода 03.02.2020 г. – 04.05.2020 г. се провежда обществено обсъждане за въвеждане на зона на почасово платено паркиране на ППС в следните три зони от район „Слатина“ – СО:

 

Зона „Редута" – "Гео Милев“ (РГМ) с граници:

бул. „Ситняково“, бул. „Шипченски проход“, ул. "Акад. Людмил Стоянов“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Асен Йорданов“, бул. „Шипченски проход“, ул. „Иван Димитров-Куклата“, част от ул. „Слатинска“, ул. „Марко Бочар“ (съгл. предвижданията на действащия регулационен план), ул. „Боян Магесник“;

Зона „Христо Смирненски“ (ХС) с граници:

ул. „Иван Димитров-Куклата“, ул. „Марко Бочар“ (съгл. предвижданията на действащия регулационен план), ул. „Боян Магесник“, жп линии, бул. „Брюксел“, бул. „Асен Йорданов“, бул. „Шипченски проход“;

Зона „Христо Ботев" – Летище“ (ХБЛ) с граници:

Имотна граница – жп линии, бул. „Брюксел“, ул. „Продан Таракчиев“, имотна граница на Летище София, ул. „Летоструй“, ул. „Стоян Попов“, сервитутна зона Слатинска река.

 

За начините, по които може да участвате, моля посетете сайта на район „Слатина“ – СО:

http://so-slatina.org

ПРОЕКТ

 

 


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...