Обратно Район „Сердика” обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП - ИПР и ПЗ на м. "Бенковски”, кв. 41, за регламентиране на нова задънена улица с паркинг и уширение от О.Т. 220 до О.Т. 222 и създаване на нов УПИ XXII с предназначение „за гробищен парк“

На основание чл. 12, т. 1, от ЗУЗСО, във връзка § 24 от ПЗР на ЗИД на ЗУЗСО и в условието на § 3 от ПР на Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие устройството на територията на Столична oбщина, приета с Решение №661 по Протокол 41/12.10.2017 г. на СОС (предвид че административното производство е висящо, се прилага старият ред), чл. 15 от Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие устройството на територията на Столична община (отм.) във връзка с провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП – ИПР и ПЗ на м. ,,Бенковски”, кв. 41, УПИ XXIIОбНС в границите на ПИ с идентификатори 68134.503.1098 и 68134.525.192 за регламентиране на нова задънена улица с паркинг и уширение от О.Т. 220 до О.Т. 222 и създаване на нов УПИ XXII с предназначение „за гробищен парк“ по имотните граници на ПИ с идентификатор 68134.525.367

НАРЕЖДАМ:

Да се проведе представяне на проект за ПУП – ИПРЗ на м. „Бенковски”, кв. 41, УПИ ХХIIОбНС в границите на ПИ с идентификатори 68134.503.1098 и 68134.525.192 за регламентиране на нова задънена улица с паркинг и уширение от О.Т. 220 до О.Т. 222 и създаване на нов УПИ XXII с предназначение „за гробищен парк“ по имотните граници на ПИ с идентификатор 68134.525.367 на 17.04.2019 г. от 17:30 часа в сградата на район „Сердика” в кв. „Бенковски", бул. „Лазар Михайлов” № 55, ет. 1.

Писмените становища по проекта се адресират до Кмета на CO – район „Сердика" и се подават в деловодството към CO – район „Сердика", бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88 до 17:00 часа на 03.05.2019 г. Становищата, постъпили след определения срок, не се разглеждат. Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснатите ползи от невъвеждането на други варианти.

При постъпване на писмени становища, същите да се систематизират от комисия, назначена с отделна заповед на кмета на CO – район „Сердика”, която да изготви обобщаващ доклад.

Проектът да се изложи в стая 405, ет. 4 в сградата на CO – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, сряда 9:00 ч. – 12:00 ч. и четвъртък 13.30 ч. – 16:00 ч.

Определям арх. Наско Петков да дава допълнителна информация по време на изготвяне на становищата.

За приключване на общественото обсъждане на 15.05.2019 г. от 17:30 часа в сградата на CO – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 4, заседателна зала, да се проведе обществена дискусия. За участие в дискусията задължително се поканват лицата, представили писмени становища, и екипа, разработил проекта.

Настоящата заповед да се оповести в един национален всекидневник, една национална електронна медия, във всички районни общински администрации, експлоатационните дружества и официалния уеб сайт на Столична община и на район „Сердика" и да се връчи на арх. Наско Петков за сведение и изпълнение.


Кмет на район "Сердика":
                                  Тодор КръстевЗаповед № РСР19-РА50-4/08.03.2019 г.

 


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...