Обратно Район „Подуяне“ съобщава за обществено обсъждане във връзка с представяне на: Проект за ПУП – ПРЗПЖК на ж.к. “Хаджи Димитър“ и план-схеми на техническата инфраструктура в граници: от северозапад и север – ул. “Резбарска“; от изток – ул. “549“ (р. Перловска); от юг и югоизток – бул. “Владимир Вазов“; от югозапад и запад – ул. “Ильо войвода“, ул. “Алберт Лонг“, ул. “Панайот Хитов“, ул. “Васил...

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН “ПОДУЯНЕ”

п.к. 1517, гр. София, ул. "Плакалница" № 51, телефон 81 46+100, факс 847 18 71
http://www.poduiane.info/, e-mail: raion@poduiane.info

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ съобщава, че на основание  чл. 22, ал. 4 и чл. 127, ал. 1 от ЗУТ; чл.  4, ал. 1, т. 3,  чл. 8, ал. 1, т. 3, във връзка с ал. 2 и чл. 10, ал. 2 и чл. 21а от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА21-РД09-209/03.02.2021 г. на кмета на Столична община е издадена Заповед № РПД22-РД09-13/24.01.2022 г. на кмета на район „Подуяне” – СО за представяне на Проект за ПУП – ПРЗПЖК на ж.к. “Хаджи Димитър“ и план-схеми на техническата инфраструктура в граници: от северозапад и север – ул. “Резбарска“; от изток – ул. “549“ (р. Перловска); от юг и югоизток – бул. “Владимир Вазов“; от югозапад и запад – ул. “Ильо войвода“, ул. “Алберт Лонг“, ул. “Панайот Хитов“, ул. “Васил Петлешков“, ул. “Ген. Липранди“, ул. “Никола Войновски“, ул. “Арчарица“, на 08.02.2022 г. от 18:00 часа, което ще се проведе присъствено в сградата на 42. ОУ „Хаджи Димитър“, в актовата зала, намираща се на ет. 2, ул. „Ген. Липранди“ № 5, предвид високата обществена значимост на проекта, като успоредно с това се осигурява възможност за онлайн участие, посредством специализирана уеб платформа WEBEX. Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване в онлайн обсъждането: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m13c369d790e45125554499ffea31f990 , който ще бъде публикуван на страницата на СО – район „Подуяне“ и активен в деня и часа на провеждане на дискусията.

Заключителната дискусия ще бъде проведена на 10.03.2022 г. от 18:00 часа в същия ред и организация, като достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни, посредством линк за включване в онлайн обсъждането:  https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m34d328bbfe66fb8b86b917a26d2a804a, който ще бъде публикуван на страницата на СО – район „Подуяне“ и активен в деня и часа на провеждане на дискусията.

Проектът за ПУП – План за регулация и застрояване за преструктуриране на ж.к. “Хаджи Димитър“ по чл. 22 от ЗУТ и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ представлява преработен проект на разгледания от ОЕСУТ с Протокол № ЕС-Г-88/20.11.2018 г., т. 5 и коригиран съгласно решения по подадените възражения, предложения, искания и направени служебни предложения. Коригираният проект и постъпилите допълнително в НАГ възражения са разгледани на ОЕСУТ с Протокол № ЕС-Г-43/28.07.2020 г., т. 3. В последствие проектът е преработен съгласно решенията по уважените възражения и направените служебни предложения на ОЕСУТ и е внесен за провеждане на процедурите по съобщаването му и провеждане на обществено обсъждане във връзка с чл. 128, ал. 11 и чл. 22, ал. 4 от ЗУТ.


Становища:

Николай Петров (публикувано на 02.03.2022 г.)
Христина Гетова, Валентин Гетов, Ваня Гетова (публикувано на 02.03.2022 г.)
Божидар Иванов (публикувано на 02.03.2022 г.)
Кирил Кирилов (публикувано на 02.03.2022 г.)
Жителите на район "Подуяне" (публикувано на 02.03.2022 г.)
Райна Маркова (публикувано на 02.03.2022 г.)
Стоян Ралев (публикувано на 02.03.2022 г.)
Стоян Ралев (публикувано на 02.03.2022 г.)
Снежанка Кирилова (публикувано на 02.03.2022 г.)
Ирина Бояджиева (публикувано на 02.03.2022 г.)
Красимира Младенова (публикувано на 02.03.2022 г.)
Елеонора Асенова (публикувано на 02.03.2022 г.)


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...