Обратно Район Панчарево-СО обявява, че продължава с 15 /петнадесет/ дни срокът за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, публична общинска собственост, находящ се в с. Кокаляне, ул. „Старата чешма“, ет.3, представляващ самостоятелен обект със специфично конкурсно условие: „За стоматологичен кабинет“

 

СТОЛИЧНА   ОБЩИНА - РАЙОН  ПАНЧАРЕВО

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.46, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Заповед № СОА22-РД98-7/14.01.2022 г. на кмета на Столична община и във връзка с чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, район Панчарево-СО обявява, че  продължава с 15 /петнадесет/ дни срокът за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот, публична  общинска собственост - АПОС № 5029/31.10.2014г., на СО-район Панчарево, находящ се в с. Кокаляне, СО-район Панчарево, ул. „Старата чешма“, ет.3, представляващ самостоятелен обект за здравни и социални услуги с идентификатор 37914.6843.1244.1.6 с площ 48 кв.м. и 12.50 кв.м. пр. ид. ч. от общите части, в триетажна административна, делова сграда с идентификатор 37914.6843.1244.1 с площ 521 кв.м. разположена в поземлен имот с идентификатор 37914.6843.1244 с площ 1409 кв.м., по КККР одобрени със Заповед № РД-18-76/21.12.2010г. на ИД на АГКК, попадащ в УПИ IX- за магазин, ресторант от кв.11 по действащ регулационен план на с. Кокаляне със специфично конкурсно условие: „За стоматологичен кабинет“.

 

I. Начална месечна конкурсна наемна цена

Началната месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община е 127.00 лв. без ДДС

II. Гаранция за участие: 100 /сто/ лв.

III. Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 08:30 часа на 29.03.2022 г. до 17:00 часа на 12.04.2022 г. в административната сграда на СО- Район Панчарево, с адрес: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230 на Каса „Приходи”.

IV. Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа до 12.04.2022 г. в деловодството на СО-Район Панчарево, на адрес: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230.

V. Конкурсът   ще   се   проведе на 13.04.2022 г. от 11.00ч.  в сградата   на   район   Панчарево с административен адрес: с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 230.

VI. Цена на конкурсната документация: 50,00 лв. /петдесет лева/ с включен ДДС.

           

Адрес и телефон на организатора: район Панчарево-СО, гр.София-1137, с.Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230, тел. 02/97-60-548, 02/97-60-531, e-mail  info@pancharevo.org


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...