Назад

Район "Нови Искър" обявява обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация за УПИ I в кв. 42 и УПИ I в кв. 43 и нова улица по о.т. 46а – о.т. 46б – о.т. 46в – о.т. 46г – о.т. 46д по плана на с. Световрачане

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Район "Нови Искър" – СО, на основание чл. 22, ал. 4 и чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, чл. 5, ал. 4 от ЗУЗСО, чл. 5 и чл. 14 от Наредбата за реда и начина  за провеждане на обществени обсъждания (НРНПИОО), приета с Решение № 950 по Протокол № 120/11.10.2007 г. на СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РНИ18-РД09-152/20.06.2018 г. на кмета на район "Нови Искър" за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план  – изменение на план за регулация за УПИ I в кв. 42 и УПИ I в кв. 43 и нова улица по о.т. 46а – о.т. 46б – о.т. 46в – о.т. 46г – о.т. 46д по плана на с. Световрачане.

На 26.06.2018 г. от 15,00 часа в сградата на район „Нови Искър” – бул."Искърско дефиле" № 123, в залата на II етаж да се проведе представяне на проект за подробен устройствен план – план за регулация на с. Световрачане, кв. 42, УПИ I, кв. 43, УПИ I, нова улица по о.т. 46а – о.т. 46б – о.т. 46в – о.т. 46г – о.т.46д.

Писмените становища по проекта се адресират до кмета на район "Нови Искър" и се подават в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани в района на ул. "Искърско дефиле" № 123 в четиринадесетдневен срок от датата на представяне на проекта. Становищата, постъпили след определения срок, не се приемат. Становищата могат да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждането на други варианти.

Проектът за ПУП, предмет на обществено обсъждане, е на разположение в отдел "Устройство на територията, кадастър и контрол по строителство" на район "Нови Искър". Копие от проекта да се изложи в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани на района за запознаване от заинтересованите лица.

Кратка техническа информация по проекта за ПУП, предмет на Обществено обсъждане, се съдържа в Приложението, което е неразделна част от настоящата Заповед, съгласно изискванията на чл. 15, ал. 2 от НРНПОО.

За приключване на общественото обсъждане на 12.07.2018 г. от 15,00 часа в сградата на район "Нови Искър" – ул. "Искърско дефиле" № 123, зала на II етаж, да се проведе обществена дискусия. За участие в дискусията задължително да се поканят лицата, представили писмени становища, и екипа, разработил проекта.

Заповед № РНИ18-РД09-152/20.06.2018 г.

 


 


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...