Тема: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Дата на откриване: 13.01.2024

Дата на приключване: 26.01.2024

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Георги Георгиев, Мирослав Боршош, Екатерина Йорданова, Ваня Тагарева, Диян Стаматов, Прошко Прошков – общински съветници

Лице за контакти: Десислава Милева – главен юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Промяна в „НАРЕДБА за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община“

Дата на откриване: 28.11.2023

Дата на приключване: 28.12.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Симеон Ставрев – общински съветник в СОС

Лице за контакти: Симеон Ставрев – общински съветник в СОС


Тема: План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 г. и размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2024 г.

Дата на откриване: 23.11.2023

Дата на приключване: 23.12.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Васил Терзиев – кмет на Столична община

Лице за контакти: Мария Петрова и Ивета Цветкова


Тема: Национална карта на социалните услуги, изготвена от Агенцията за социално подпомагане, в частта за планиране на социални и интегрирани здравно-социални услуги и максималният брой потребители на тези услуги (по видове), за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет, на територията на СО, изготвено на база Анализа на потребностите на национално ниво

Дата на откриване: 12.10.2023

Дата на приключване: 13.11.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и:

Лице за контакти: Василена Петрова, Галя Йончева – дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“


Тема: Приемане на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива“ на Столична община за период 2023 – 2025 г.

Дата на откриване: 09.08.2023

Дата на приключване: 07.09.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община

Лице за контакти: Анна Ангелова – старши експерт в отдел „Климат и енергия“, дирекция „Климат, енергия и въздух“ на СО