Тема: План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 – 2027 г. (Програма за София)

Дата на откриване: 01.10.2021

Дата на приключване: 01.11.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йорданка Фандъкова - кмет на Столична община

Лице за контакти: арх. Николай Каменов - директор на дирекция "Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство"


Тема: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на ОП „Социален патронаж”

Дата на откриване: 17.09.2021

Дата на приключване: 17.10.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Албена Атанасова – заместник-кмет направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“

Лице за контакти: Венета Георгиева – юрисконсулт в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“


Тема: Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 15.09.2021

Дата на приключване: 30.09.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Мирослав Боршош – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Йолита Тодорова – главен експерт в дирекция „Образование“


Тема: Програма за опазване на околната среда на Столична община до 2027 година

Дата на откриване: 14.09.2021

Дата на приключване: 14.10.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Десислава Билева – заместник-кмет на Столичната община

Лице за контакти: Нина Макарова – директор на дирекция „Околна среда“, Лазар Петрунов, началник-отдел „Опазване на околна среда“


Тема: Промяна в Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

Дата на откриване: 02.09.2021

Дата на приключване: 04.10.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Иван Мечков – общински съветник

Лице за контакти: Иван Мечков – общински съветник