Тема: Нова Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 09.06.2022

Дата на приключване: 09.07.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Мирослав Боршош – заместник-кмет на Столична община по направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“

Лице за контакти: Боряна Тасева – главен експерт и Даниела Угренова – старши експерт в дирекция „Образование“


Тема: Предложение за поставяне на паметник на Нелсън Мандела

Дата на откриване: 27.05.2022

Дата на приключване: 25.06.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – общински съветник и председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие

Лице за контакти: Дончо Христев – старши експерт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

Дата на откриване: 20.05.2022

Дата на приключване: 21.06.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Георги Георгиев – председател на Столичния общински съвет, арх. Ивайло Петков – общински съветник, Ботьо Ботев – общински съветник, Стефан Марков – общински съветник, Николай Стойнев – общински съветник, Борис Петров – общински съветник, Карлос Контрера – общински съветник, арх. Здравеко Здравков – главен архитект на Столична община

Лице за контакти: Боряна Гошева


Тема: Проект за Стандарт за настилки в пешеходните пространства като Приложение 8 от Наредбата за градската среда на Столична община, приета с Решение № 629 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г.

Дата на откриване: 20.05.2022

Дата на приключване: 21.06.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: арх. Ивайло Петков – председател на ПКУТАЖП, арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община

Лице за контакти: арх. Николай Каменов


Тема: Изменения в Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община и Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Дата на откриване: 27.04.2022

Дата на приключване: 27.05.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Борис Бонев – общински съветник

Лице за контакти: Борис Бонев – общински съветник