Тема: София спортува - Стратегия за развитието на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Столична община 2022 - 2030 г.

Дата на откриване: 05.01.2022

Дата на приключване: 04.02.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Мирослав Боршош – зам.-кмет на Столична община

Лице за контакти: Ирена Димитрова и Невена Германова


Тема: Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 06.12.2021

Дата на приключване: 06.01.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Мирослав Боршош – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Даниела Угренова – главен експерт в дирекция „Образование“


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община

Дата на откриване: 02.12.2021

Дата на приключване: 04.01.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: д-р Веселин Милев, д-р Ваня Тагарева, Борис Петров, Иван Пешев, Иван Виделов, Иво Божков, Марта Георгиева, Борислав Иванов, Карлос Контрера – общински съветници и г-н Георги Георгиев – председател на СОС

Лице за контакти: Виолета Захариева – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

Дата на откриване: 09.11.2021

Дата на приключване: 09.12.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Георги Георгиев, Малина Едрева, Симеон Колев, Карлос Контрера – общински съветници и д-р Кристиан Кръстев – заместник-кмет на СО

Лице за контакти: Виолета Захариева – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 г. и размер на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2022 г.

Дата на откриване: 02.11.2021

Дата на приключване: 03.12.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Десислава Билева и Дончо Барбалов – заместник-кметове на Столична община

Лице за контакти: Мария Петрова и Ивета Цветкова