Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община

Дата на откриване: 20.01.2021

Дата на приключване: 19.02.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Борис Бонев – общински съветник

Лице за контакти: Борис Бонев – общински съветник


Тема: План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2021 година и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2021 година

Дата на откриване: 05.11.2020

Дата на приключване: 07.12.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Десислава Билева и Дончо Барбалов - заместник-кметове на Столична община

Лице за контакти: Мария Петрова и Ивета Цветкова


Тема: Общинска програма за опазване на околната среда на Столична община за периода 2018 - 2027 година

Дата на откриване: 07.07.2020

Дата на приключване: 06.08.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Десислава Билева – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Нина Макарова и Лазар Петрунов


Тема: Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Столична община за период 2020 – 2022

Дата на откриване: 02.06.2020

Дата на приключване: 02.07.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

Лице за контакти: Калина Цолова – младши експерт в отдел „Климат и енергия“


Тема: План за действие за „Зелен град“ на Столична община

Дата на откриване: 27.04.2020

Дата на приключване: 27.05.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йоана Христова и д-р Дончо Барбалов – заместник-кметове на Столична община, Лорита Радева, Иван Таков, Стефан Марков – общински съветници

Лице за контакти: Елза Коцева


— 5 Елементи на страница
Показване на 16 - 20 от 28 резултата.