Назад

Авариен ремонт на канално отклонение на сградата на Столична община, намираща се на ул. „Париж” № 1

Столична община, ул. „Московска” № 33, на основание чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП, набира оферти за избор на изпълнител за: „Авариен ремонт на канално отклонение на сградата на Столична община, намираща се на ул. „Париж” № 1.”

Код по Коп: 45330000

І. Изисквания към участниците:

1. Всички участници задължително да извършат оглед на обекта.
2. Всички строителни материали, доставени на обекта, да са придружени от декларация за съответствие.
3. Участниците да посочат елементите на ценообразуване, които ще са база за съставяне на единични цени за евентуални непредвидени СМР, които ще се разплащат от процента непредвидени разходи, включен в общата цена в ценовото предложение.

ІІ.Участниците трябва да представят:

1. Да представят копие от регистрация в „Централен професионален регистър на строителя” за строежи от първа група съгласно чл.5, ал.1, т.1 от ПРВВЦПРС и категория по чл. 5, ал.6 от ПРВВЦПРС.
2. Списък с най-малко три договора със сходен предмет, изпълнен през последните три години, с посочване на цена, място, срокове на изпълнение и клиенти, придружен от препоръки за добро изпълнение.
3. Сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001-2008 или еквивалент.

ІІІ. Критерии за оценка на офертите – най-ниска цена.

ІV. Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик до 12:00 ч. на 08.08.2012 г. на ул. „Московска” № 33, фронт-офис. Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименованието на поръчката.

V. Всяка оферта трябва да съдържа:

- данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1;
- ценово предложение - Образец № 2;
- документите, посочени в т.ІІ.

VІ. Срокът на валидност на офертата не трябва да бъде по-малък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

VІІ. Участник, чиято оферта не отговаря на посочените в настоящето съобщение изисквания няма да бъде разглеждана!

VІІІ. При подписване на договора, спечелилият участник задължително представя документ за внесена гаранция в размер на 1% от стойността на договора без ДДС.

ІХ. Допълнителна информация можете да получите на тел.: 9377 252, лице за контакт – М. Сръндева, дирекция „Обществени поръчки и концесии” и на тел.: 02 9377 257, лице за контакт – В. Вачева, дирекция „Управление на административен сграден фонд”.

Приложение:

***

Столична община удължава срока за получаване на оферти за горецитираната обществена поръчка до 12:00 ч. на 03.09.2012 г.