НАИМЕНОВАНИЕ ДИРЕКТОР АДРЕС ТЕЛЕФОНИ РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР
директор канцелария
ДГ № 135 "Мое детство" Галина Иванова гр. Нови Искър, ул. "Варна" № 1 991-43-61 991-42-77
СОА18-ВК08-14762-[134]/04.12.2018
СОА17-ВК08-6141-[120]/19.05.2017
ДГ № 102 "Кременица" Красимира Стоянова гр. Нови Искър, ул. "Кременица" № 18 991-42-53   СОА18-ВК08-14762-[133]/04.12.2018
СОА17-ВК08-6141-[118]/19.05.2017
ДГ № 132 "Светлина" Мария Стоименова с. Чепинци, ул. "Стара планина" № 1 996-21-56   СОА18-ВК08-14762-[132]/04.12.2018
СОА17-ВК08-6141-[125]/19.05.2017
ДГ № 157 "Детска стряха" Снежанка Врублевска гр. Нови Искър, ул. "Беласица" № 26 991-44-20 991-47-56 СОА18-ВК08-14762-[135]/04.12.2018
СОА17-ВК08-6141-[122]/19.05.2017
ДГ № 114 "Светулка" Марияна Богданова с. Световрачане, ул. "Миладин Цветков" № 3 996-43-65   СОА18-ВК08-14762-[131]/04.12.2018
СОА17-ВК08-6141-[94]/19.05.2017
ДГ № 121 Антоанета Цанева гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле" № 73 991-42-29   СОА18-ВК08-14762-[130]/03.12.2018
СОА17-ВК08-6141-[95]/19.05.2017