Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" (Урбанизъм) – 1 работно място, в отдел „Устройствено планиране“, дирекция „Териториално планиране“ към направление „Архитектура и градоустройство“ 07.09.2022
Столична община обявява кампания за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.062-0002-C01 „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 01.09.2022
Столична община обявява конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга, а именно: Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Малката къща“ с основни дейности: „Резидентна грижа“, „Информиране и консултиране (като специализирана услуга)“, „Застъпничество и посредничество“, „Обучение за придобиване на умения (като специализирана услуга)“ на частен доставчик, на територията на Столична община 31.08.2022
Столична община обявява конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга, а именно: Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Света Екатерина“ с основни дейности: „Резидентна грижа“, „Информиране и консултиране (като специализирана услуга)“, „Застъпничество и посредничество“, „Обучение за придобиване на умения (като специализирана услуга)“ на частен доставчик, на територията на Столична община 31.08.2022
Столична община обявява конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за работа с деца на улицата“ с основни дейности „Информиране и консултиране“, „Застъпничество и посредничество“, „Общностна работа“ „Терапия и рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения“ на частен доставчик, на територията на Столична община 26.08.2022
Столична община обявява конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ (с приоритет психични разстройства) с основна дейност: „Дневна грижа“ на частен доставчик 24.08.2022
Столична община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в отдел „Публични пространства“, дирекция „Градска среда” 24.08.2022
Столична община обявява конкурс за длъжността "началник-отдел" „Климат и енергия“ – 1 работно място, дирекция „Климат, енергия и въздух”, направление „Зелена система, екология и земеползване“ 23.08.2022
Столична община обявява кампания за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.062-0002-C01 „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 18.08.2022
Столична община обявява конкурс за длъжността "главен юрисконсулт" – 1 работно място, в отдел „Мониторинг и координация“, към направление „Обществено строителство“ 09.08.2022
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document