Назад

Столична община обявява провеждане на подбор за длъжността здравен медиатор към дирекция "Здравеопазване" – 4 броя здравни медиатори (една бройка по заместване и три нови бройки)

О Б Я В А

за провеждане на подбор за длъжността на здравен медиатор
към дирекция „Здравеопазване“ на Столична община – 4 броя здравни медиатори
(една бройка по заместване и три нови бройки)

 

1. Кратко описание на длъжността:

 • Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;
 • Посредничество в процеса на осигуряване на достъп до здравни и социални услуги на уязвими малцинствени групи;
 • Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;
 • Подпомагане при попълване на различни документи;
 • Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.

2. Изисквания към кандидатите:

 • Завършено средно образование;
 • Принадлежност към местна уязвима етническа общност;
 • Познаване на здравните и социални проблеми на общността;
 • Владеене на език/езиците на общността;
 • Много добри комуникативни умения;
 • Умения за работа с компютър (MS Word, Internet, електронна поща).

3. Вид правоотношение – Трудово правоотношение.

4. Необходими документи за кандидатстване:

5. Срок и подаване на документи за подбора:

 • Краен срок за подаване на документите е до 26.02.2021 г. включително;
 • Документите се подават лично в деловодството на дирекция „Здравеопазване“ на Столична община, адрес: ул. Оборище № 44, от 09:00 до 17:00 часа на 26.02.2021 г. включително.

6. Провеждане на подбора (в рамките на един ден):

• Първи етап – Разглеждане на постъпилите документи от комисия;
• Втори етап – Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.
Разглеждането на постъпилите документи от комисията ще се осъществи на 02.03.2021 г. от 10:00 ч. на адрес: ул. Оборище № 44, дирекция „Здравеопазване“ към Столична община.
В случай на промяна на датата, мястото и часът на разглеждане на постъпилите документи от комисията кандидатите ще бъдат уведомени лично по телефона.

7. За информация: 02/9811035 – дирекция „Здравеопазване“ на Столична община.

При подаване на документите на всеки кандидат ще се предоставя копие от длъжностната характеристика за длъжността.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document