Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността "старши юрисконсулт" (по заместване) – 1 работно място, в дирекция „Правни дейности”, направление „Правен и административен контрол“

Публикувано на 14.07.2022 г.

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

за длъжността старши юрисконсулт – 1 работно място по заместване в дирекция „Правни дейности“,
направление „Правен и административен контрол“, при Столична община

Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста и интервюто и подготви въпроси за интервюто.

Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с 25 въпроса, с по 1 верен отговор и определи изискващ се минимален резултат – 20 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста беше определено на 60 минути.

Комисията прие минимална средноаритметична оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за преценка, приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.

Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава резултата от теста и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.                 

І. Критерии за оценяване на интервюто:

 1. Аналитична компетентност.
 2. Ориентация към резултати.
 3. Работа в екип.
 4. Комуникативна компетентност.
 5. Фокус към клиента /вътрешен/външен/.
 6. Професионална компетентност.
 7. Дигитална компетентност.
 8. Други-по решение на комисията.

ІІ. Оценяване на интервюто:

5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;

3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;

2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;

1 – не отговаря на изискванията.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
.......................................

                                                                       /Ралица Стоянова/


 

Публикувано на 14.07.2022 г.

С П И С Ъ К
 
НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

за длъжността старши юрисконсулт (по-заместване) - 1 работно място в дирекция „Правни дейности“,
направление „Правен и административен контрол“ при Столична община

I. Допускат се до конкурс - провеждане на тест и интервю следните кандидати:

1. З. Янакиев вх. № СОА22-ГР94-3476/27.06.2022г.

2. Е. Костадинова вх. № СОА22-ГР94-3431/24.06.2022г.

 II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

  Няма недопуснати кандидати.

         Допуснатите кандидати следва да се явят  на 25.07.2022 г. от 10.00 ч. в Столична община,  ул. “Московска” № 33, ет. 1, зала Официална , за провеждане на тест и интервю /при успешно преминаване на теста/.                         

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
                                                                       /Ралица Стоянова/


 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА“ № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавните служители и Заповед рег. № СОА22-РД09-1098/17.06.2022 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността старши юрисконсулт (по заместване) – 1 работно място, в дирекция „Правни дейности”, направление „Правен и административен контрол“ при Столична община,
Длъжностно ниво – 10, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 6.

 

1. Минимални изисквания за длъжността:

- образование – висше;

- образователна степен – магистър;

- професионален опит – 1 (една) година;

- минимален ранг за заемане на длъжността V младши.

 

2. Специфични изисквания:

- удостоверение за придобита юридическа правоспособност

(нормативен акт: чл. 17, ал. 3 от АПК във връзка с чл. 32, т. 3 от ГПК).

 

3. Допълнителни изисквания и квалификация:

- професионална област – Право;

- компютърна грамотност , WORD, EXCEL;

- познаване на действащото законодателство, включително отменени актове, имащи пряка връзка с дейността на дирекция „Правни дейности“; познаване на следните нормативни актове: Административнопроцесуален кодекс, Граждански процесуален кодекс; Закон за административните нарушения и наказания; Закон за достъп до обществена информация; Закон за държавния служител; Закон за задълженията и договорите; Закон за местното самоуправление и местната администрация; Закон за общинската собственост; Закон за отговорността на държавата и общините за вреди.

- на основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

4. Конкурсът да се проведе чрез:

- тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

- провеждане на интервю.

 

5. Необходими документи за кандидатстване:

-  заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;

-  декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако  дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова, служебна/ осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг;

- копие на удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

 

6. Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:

- съгласува пълно, вярно, точно и своевременно, относно спазване на изискването за съответствие за законосъобразност; изготвя правни становища, осъществява процесуално представителство, свързани с дейността на направление „Правен и административен контрол“ – заповеди, договори, решения по АПК и ЗДОИ, доклади до СОС, отговори на запитвания на физически и юридически лица и други. Оказва правна помощ при осъществяването на дейността на общинската администрация, като дава мотивирани становища по правни въпроси. Осигуряване спазването на законността при осъществяване дейността на направлението в областта на правно-нормативната дейност;

- индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2022 г. при спазване на основните нормативни изисквания;

- Столична община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.

 

7. Минимален размер на основната заплата за длъжността: не по-малко от 1 175 лева.

 

8. Адрес и електронна поща за подаване на документи:

- документите да се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община , ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа;

- документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ше получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

 

9. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg.

 

10. За информация: телефон 02/9377-259 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document