Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността "началник-отдел" – 1 работно място, за отдел „ОП – "Надежда"/"Връбница“ към дирекция „Общински приходи”

Публикувано на 22.07.2022 г.

СПИСЪК

НA КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

 

за длъжността  НАЧАЛНИК -ОТДЕЛ – 1 раб. място, в отдел
ОП – "НАДЕЖДА" И "ВРЪБНИЦА“ към дирекция „ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ”,
направление „Финанси и здравеопазване”
при Столична община

 

 

Допуснати до тест, интервю и класирани:

Първо място

Б. Попова с вх. № СОА22-ГР94-3392/22.06.2022г.  – 122,9 точки

 (тест – 25, коеф. за умнож. – 4, интервю – 4,58, коеф. за умнож. – 5).

           

                                                                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ............../п/....................

                                                                        /Д. Барбалов /

 


Публикувано на 04.07.2022 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

до провеждане на конкурс за длъжността   началник на отдел – 1 раб. място, в отдел
„ОП – "Надежда" и "Връбница“  към дирекция „Общински приходи”

при Столична община

 

I. Допускат се до конкурс – провеждане на тест и интервю, следните кандидати с входящи номера:

                 1. Цв. Янева с вх. № СОА22-ГР94-3352/20.06.2022 г.

                 2. Б. Попова с вх. № СОА22-ГР94-3392/22.06.2022 г.

II. Не се допуска до конкурс следният кандидат:

                 1. П. Михова с вх. № СОА22-ГР94-3458/27.06.2022 г.

                Основание за недопускане:   –    не са представените копия на документи за

                                                            трудов стаж, удостоверяващи необходимия

                                                             професионален опит, съгласно обявата.

                                                                                          

Допуснатите кандидати следва да се явят на 14.07.2022 г. от 09:30 ч. в Столична община,  ул. “Московска” № 33, ет. 1, зала "Официална", за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ................./п/.......................

                                                                           /Д. Барбалов/


Публикувано на 04.07.2022 г.

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ
– 1 РАБ. МЯСТО, В ОТДЕЛ „ОП "НАДЕЖДА" – "ВРЪБНИЦА“ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ”,
НАПРАВЛЕНИЕ „ФИНАНСИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” ПРИ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста и интервюто и подготви въпроси за интервюто.

Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с 25 въпроса, с по 1 верен отговор и определи изискващ се минимален резултат 20 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста беше определено на 45 минути.

Комисията прие минимална средноаритметична  оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за оценка, Приложение № 4 към чл. 32, ал. 3 от НПКДС. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.

Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава резултатът от теста, и коефициент 5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто

І. Критерии за оценяване на интервюто:

 1. Управленска компетентност.
 2. Работа в екип.
 3. Комуникативна компетентност.
 4. Ориентация към резултати.
 5. Фокус към клиента (външен/вътрешен).
 6. Професионална компетентност.
 7. Дигитална компетентност.

ІІ. Оценяване на интервюто:

5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;

3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;

2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;

1 – не отговаря на изискванията.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:              /п/

                                                            /Д. Барбалов/

 


СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА22-РД09-1027/08.06.2022 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността началник-отдел – 1 работно място, за отдел „ОП – Надежда/Връбница“ към дирекция „Общински приходи”, направление „Финанси и здравеопазване” при Столична община.

Длъжностно ниво 7, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията    

Наименование на длъжностното ниво: РН 7А

Минимални изисквания за  длъжността:

 • образование – висше;
 • минимална образователна степен – "бакалавър";
 • професионален опит – 4 години или придобит минимален ранг III младши.

Допълнителни изисквания и квалификации:

 • професионална област – Икономика, Право, Администрация и управление;
 • добра компютърна грамотност – Windows, Word, Excel, Internet;
 • Познаване на действащото законодателство в областта на: Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ); Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК); Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН); Административно-процесуален кодекс (АПК); Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА); Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община; Наредба за определяне на местните данъци на Столичен общински съвет; Устройствен правилник за организацията и дейността на Столичната общинска администрация;
 • Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Конкурсът ще се проведе чрез:

 • тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
 • провеждане на интервю;

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1  от НПКПМДСл;
 • копия на документи  за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и провоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобитото в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочва номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копия на документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на  дейност в чужбина) или придобит ранг;

Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:

 • Управление и контрол по прилагане на действащото законодателство. Обезпечаване приходите по бюджета на Столична община.
 • Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2022 г. при спазване на основните нормативни изисквания.
 • Столичната община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.

Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 1350 лева.

Адрес и електронна поща за подаване на документи:

 • Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа.
 • Документите може да се подават и по електронен път на адрес https://svc.sofiа.bg/e-document  или  https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл. задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите на място ще бъде предоставена длъжностна характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностна характеристика и информация за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. на посочения в тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg

За информация: телефон: 02/9377253 – дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document