Обратно Район "Люлин" обявява конкурс за длъжността "главен експерт" (3 бр.) в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"

 

С Т О Л И Ч Н А  О Б Щ И Н А – Р А Й О Н  “Л Ю Л И Н”

 

О  Б  Я  В  А

           

Столична община – район „Люлин” обявява вакантни места за длъжността:
"главен експерт" (3 бр.) в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология", при следните условия:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността "главен експерт" (3 бр.):
– правоотношение: трудово;
– образование – "бакалавър";
– професионален опит – 2 години;
– област на висшето образование – ВиК – "главен експерт" 1 бр. и Пътно строителство – "главен експерт" 2 бр.;
– да притежава следните компетентности: работа в екип, комуникативна компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност;
Допълнителни изисквания: познаване и ползване на действащото българско законодателство и компютърна грамотност: Word, Excel, Autocad, специализиран деловоден софтуер.

2. Кратко описание на длъжността:

1. Проучва, анализира и предлага ремонтни дейности на обекти, общинска собственост, за заявка до Столична община, за включване в инвестиционната програма за района.

2. Контролира и отчита всички дейности по поддръжка, ремонт и експлоатация на детски и учебни заведения в района.

3. Организира, контролира и отчита дейността по изграждане, реконструкция, ремонт и поддръжка на обекти по бюджет на района.

4. Организира, контролира и отчита дейността по изграждане, реконструкция, ремонт и поддръжка на обекти от техническата инфраструктура (Eл. мрежи), изграждащи се на територията на района и финансирани със средства на СО.

5. Организира, контролира и отчита дейността по изграждане, реконструкция, ремонт и поддръжка на обекти от техническата инфраструктура (ВиК мрежи), изграждащи се на територията на района и финансирани със средства на СО

6. Изготвя количествено-стойностни сметки за необходими и неотложни ремонти на общински сгради в района.

7. Участва в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП.

8. Дава тълкувания, устни и писмени становища, съобразно действащата нормативна уредба по проблемите, по които работи.

9. Извършва самостоятелно или съвместно с други ресори проверки по жалби и сигнали на граждани, анализира и подготвя компетентни отговори и мерки за решаване на поставените проблеми.

10. Участва в комисии, определени от кмета на района, СО, ДНСК и др. институции.

 

3. Граници (от – до) на основната заплата, определени за длъжността

"главен експерт" ИИБЕ (3 бр.) – 720 лв. – 1 800 лв.

 

4. Необходими документи:

1. Заявление за работа – свободен текст;

2. Автобиография;

3. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен;

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

 

5. Място и срок за подаване на документите – до 16:30 часа на 01.09.2022 г. (четвъртък) в деловодството на СО – район “Люлин”, гр. София, бул. „Захари Стоянов“ № 15.

Телефон за връзка: 02/9237-211 – експерт „Човешки ресурси“.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document