Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в отдел „Спорт“ към дирекция „Спорт и младежки дейности” при Столична община

Публикувано на 29.07.2022 г.   

 

СПИСЪК

НА  КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността  длъжността  "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" в отдел „СПОРТ

 към дирекция  „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”,

направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“

при Столична община

 

Допуснати до тест, интервю и класирани:

Първо място

Т. Филева с вх. № СОА22-ГР94-3467/27.06.2022 г. – 124,4 т. (тест – 25, коеф. за умнож – 4; интервю – 4,88, коеф. за умнож. – 5)

Второ място

Р. Стойкова с вх. № СОА22-ГР94-3550/30.06.2022 г. – 98,3 т. (тест – 20, коеф. за умнож. – 4; интервю – 3,66, коеф. за умнож. –5).

 

                                                                                                         

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: .............
/п/.................

                                                                        /М. Боршош/

 


Публикувано на 08.07.2022 г.


КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „СПОРТ“ КЪМ   ДИРЕКЦИЯ  „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”, НАПРАВЛЕНИЕ „КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“ ПРИ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста и интервюто и подготви въпроси за интервюто.
Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с 25 въпроса, с по 1 верен отговор, и определи изискващ се минимален резултат 20 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста беше определено на 50 минути.
Комисията прие минимална средноаритметична  оценка „3“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за оценка, Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.
Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава резултатът от теста, и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.

І. Критерии за оценяване на интервюто:

 1. Аналитична компетентност.
 2. Работа в екип.
 3. Комуникативна компетентност.
 4. Ориентация към резултати.
 5. Фокус към клиента (външен/вътрешен).
 6. Професионална компетентност
 7. Дигитална компетентност.

ІІ. Оценяване на интервюто:

5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;

3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;

2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;

1 – не отговаря на изискванията.

 

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ....................................

                                                                           /М. Боршош/

ЧЛЕНОВЕ:

 1. ..............................................                    2. ...............................                       

                       / Д. Темелкова /                           / Й. Тодорова /               

 1. ……………....................………..                    4. …………………..

                       /Н. Димитрова/                           / Р. Терзиева /               

 Публикувано на 08.07.2022 г.

СПИСЪК 

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

до провеждане на конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в отдел „СПОРТ“ към дирекция  „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”, направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ при Столична общинаI. Допуска се до конкурс – провеждане на тест и интервю, следният кандидат:

1. Ел. Христова с вх. № СОА22-ГР94-3426/23.06.2022 г.
2. Л. Радоева с вх № СОА22-ГР94-3466/27.06.2022 г.
3. Т. Филева с вх. № СОА22-ГР94-3467/27.06.2022 г.
4. Р. Стойкова с вх. № СОА22-ГР94-3550/30.06.2022 г.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

     Няма такива.

Посочените кандидати следва да се явят на 20.07.2022 г. от 09:30 ч. в сградата на Столична община,  ул. “Московска” 33, ет. 1, зала официална, за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:................п..................
       
                                                                     /М. Боршош/


 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед  №  СОА22-РД09-1061/15.06.2022 г. на кмета на Столична

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за  длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в отдел „Спорт“ към дирекция „Спорт и младежки дейности”  при Столична община.

Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

Минимални изисквания за длъжността:

 • образователна степен – "бакалавър";
 • професионален опит – 2 години или придобит минимален ранг IV младши.

Допълнителни изисквания и квалификация:

      - Професионална област – Социални, стопански и правни науки, Педагогически науки, Хуманитарни науки, Здравеопазване и спорт;                           

      - Компютърна грамотност – възможност за работа с основните софтуерни продукти;

      - Владеене на чужд език;

     - Познаване на следните нормативни актове: Закон за физическото възпитание и спорта; Закон за местното самоуправление и местната администрация; Закон за администрацията; Закон за достъп до обществена информация; Закон за защита на личните данни; Закон за предучилищното и училищното образование; НАРЕДБА за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община; НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби; Програма за развитие на физическото възпитание и спорта; Програма за развитие на детско-юношеския спорт;

     - На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Конкурсът ще се проведе чрез:

 • тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
 • провеждане на интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията: 

• Съдейства за реализиране на дейности в изпълнение на общински програмни документи: Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта, Стратегия за младите хора, Стратегия за развитие на образованието и др. Администрира дейности в областта на спортните извънкласни, извънучилищни дейности, програми за развитие на физическото възпитание и спорта, младежки дейности в Столична община. Планира, организира, координира и проследява резултати в областта на дейности и конкретни задачи в изпълнение на програми за развитие на физическото възпитание, спорта и младежките дейности в Столична община.
• Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2022 г. при спазване на основните нормативни изисквания.
• Столична община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 1225 лева.

Адрес и електронна поща за подаване на документи:

 - Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявлението за конкурса в деловодството на Столична община, ул. “Московска“ 33, партер, всеки работен ден от 7:30 часа до 19:30 часа.

 - Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg.

За информация: телефон 02/9377253 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

 

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document