Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността директор на Общински културен институт

       СТОЛИЧНА ОБЩИНА

              ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

 

На основание чл. 89, чл. 90, ал. 1 и ал. 2 (за свободна длъжност) и чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и Заповед  №  СОА20-РД09-2709/29.10.2020 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

за заемане на длъжността директор на Общински културен институт

„Дом на културата „Красно село“

 

Наименование на длъжността: директор на ОКИ „Дом на културата „Красно село“;

Статут: Общински културен институт

Адрес: гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 41, 1612 ж.к. „Хиподрума“

Вид правоотношение: трудово, по Кодекса на труда, със срок от 4 (четири) години

1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

- образование – висше;

- минимална образователно-квалификационна степен – магистър;

- област на висшето образование – Изкуства; Хуманитарни науки;

- професионално направление – Теория на изкуствата; Музикално и танцово изкуство; Филология; История и археология; Философия.

- професионален опит – 3 години по специалността.

2. Начин на провеждане на конкурса:

2.1. разработване на концепция на тема: "Развитие на ОКИ „Дом на културата „Красно село“ за период от 4 години";

Насоки за разработване на концепцията:

- общо развитие и приоритетни области в управлението;

- финансово планиране и управление на дейността;

- мерки за разширяване на информационната дейност.

2.2. събеседване.

3. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса (свободен текст);

- професионална автобиография;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; документи за степен на образобание или професионална квалификация, издадени от други държави, се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието,  съгласно Закона за висшето образование и допълнителна квалификация;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина).

- разработена концепция в обем до 7 (седем) страници, 10 екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик.

4. Кратко описание на длъжността: директорът на ОКИ „Дом на културата „Красно село“ организира и ръководи цялостната дейност на Института. Анализира, планира и отчита дейността на Института пред кмета на Столична община. Контролира и отговаря за спазването на нормативните документи, свързани с разходването на бюджетни средства и изпълнението на бюджета.

Основна работна заплата за длъжността: (съгласно чл. 107 от КТ) не по-малко от 1000 лева.

Срок и място за подаване на документите: в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа. При подаването на документите на всички кандидати ще се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени  в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg.

За информация: телефон 9377496 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

    


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document