Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността директор на общинска детска градина – 18 (осемнадесет) работни места към дирекция „Образование”, направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности”

На основание чл. 89 и чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, Заповед № СОА20-РД09-507/06.04.2021 г. на кмета на Столична община и в съответствие с утвърдените Правила за провеждане на конкурси за заемане на длъжността директор на общинска детска градина на територията на Столична община

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

1. За длъжността директор на общинска детска градина – 18 (осемнадесет) работни места към дирекция „Образование”, направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности”, както следва:

 1. ДГ № 92 „Мечта“, район „Подуяне“
 2. ДГ № 184 „Мечо Пух“, район „Слатина“
 3. ДГ № 183 „Щастливо детство“, район „Слатина“
 4. ДГ № 155 „Веселина“, район „Слатина“
 5. ДГ № 111 „Корабче“, район „Лозенец“
 6. ДГ № 54 „Дъга“, район „Красна поляна“
 7. ДГ № 52 „Илинденче“, район „Илинден“
 8. ДГ № 41 „Приятели“, район „Витоша“
 9. ДГ № 60 „Бор“, район „Витоша“
 10. ДГ № 112 „Детски свят“, район „Витоша“
 11. ДГ № 160 „Драгалевци“, район „Витоша“
 12. ДГ № 125 „Усмивка“, район „Овча купел“
 13. ДГ № 47 „Незабравка“, район „Люлин“
 14. ДГ № 152 „Люляче“, район „Люлин“
 15. ДГ № 132 „Светлина“, район „Нови Искър“
 16. ДГ № 66 „Елица“, район „Панчарево“
 17. ДГ № 100 „Акад. Пенчо Н. Райков“, район „Оборище“
 18. ДГ № 2 „Звънче“, район „Триадица“

2. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността директор:

 • образование – висше;
 • образователна степен – магистър;
 • специалност от професионално направление „Педагогика” с присъдена професионална квалификация детски учител;
 • професионален опит – 5 (пет) години учителски стаж по смисъла на чл. 213, ал. 2 от ЗПУО и чл. 19, ал. 1 и ал. 2  от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 • да не са лишени от право да упражняват професията си;
 • да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с Наредба № 4 за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката;
 • да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 3 от Кодекса на труда, освен ако наказанието не е заличено и трудовото им правоотношение не е било прекратявано на основание чл. 328, ал. 1, т. 5, от Кодекса на труда в едногодишен срок преди подаване на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред;
 • добра компютърна грамотност.

3. Конкурса да се проведе на три етапа:

 • Първи етап – допускане до конкурс по документи;
 • Втори етап – писмен изпит – решаване на тест, съдържащ 25 (двадесет и пет) въпроса;
 • Трети етап – провеждане на интервю.

Кратко описание на длъжността: Директорът прилага държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование, ръководи и отговаря за цялостната дейност на институцията, планира, организира, контролира и отговаря за образователния процес,  както и за придобиването на ключови компетентности от децата.

 • Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 1535,00 лева.

4. Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за участие в конкурс (по образец – Приложение № 1);
 • професионална автобиография;
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
 • копия от документи удостоверяващи продължителността на учителския стаж – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка; 
 • карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за заемане на длъжността директор на общинска детска градина;
 • удостоверение, че лицето не се води на диспансерен учет за психично заболяване;
 • декларация по чл. 215, ал. 1 от ЗПУО (по образец – Приложение № 2);
 • други документи, удостоверяващи професионална квалификация.

Кандидатите могат да кандидатстват за длъжността директор в повече от една общинска детска градина, но за всяка от тях трябва да подадат отделено заявление, в което изрично да е посочено наименованието на всяка общинска детска градина, за която кандидатстват, и към кое заявление е прикрепен комплектът от документи.

5. Срок и място за подаване на документи:

 • документите за участие да се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа. При подаване на документите кандидатите да получават длъжностната характеристика на основание чл. 91, ал. 3 от Кодекса на труда;
 • списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, да бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО, с адрес: www.sofia.bg;
 • oбявата за конкурса да бъде публикувана в централен/местен печат и на електронната страница на Столична община.
 • За информация: тел. 9377259 – дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document