Назад

Район “Триадица” обявява конкурс за длъжността главен архитект на СО – район “Триадица”

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ТРИАДИЦА“

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РТР21-РД56-355/13.07.2021 г. на кмета на район “Триадица”

 

О Б Я В Я В А

конкурс за длъжността главен архитект на СО – район “Триадица”

 

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
• образователна степен – магистър;
• професионален опит – 3 години или;
• ранг за заемане на длъжността – ІV младши.
Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
• област на висшето образование – Технически науки;
• специалност – Архитектура;
• познания в областта на работата на местната администрация;
• отлично познаване на нормативната уредба, свързана с дейността по устройственото планиране, инвестиционно проектиране и строителство, контрол на дейността по устройство на територията, кадастър и регулация, включително ЗУТ, ЗМСМА и други специализирани законови нормативни актове;
• дигитална компетентност        

Специфични условия за заемане на длъжността – пълна проектантска правоспособност или  необходимият стаж за придобиването ѝ.

2. Минимална заплата, определена за длъжността: 780 лв.

3. Начин на провеждане на конкурса: решаване на писмен тест и интервю.

4. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
• заявление за участие по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС);
• декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
• копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и копия от документи, удостоверяващи пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването ѝ, съгласно чл. 5, ал. 2 от ЗУТ, издадени от компетентен за това орган;
• копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит/придобит ранг;
• копия от други документи по преценка на кандидата.

5. На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител обявлението за конкурса да бъде публикувано едновременно в специализиран сайт да търсене на работа, сайта на администрацията и Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.

6. Документите да се приемат в стая № 103 в сградата на район “Триадица” – ул. “Алабин” № 54.

7. Краен срок за подаване на документи: 26.07.2021 г.

8. Мястото, на което ще се обявяват списъците и всички съобщения във връзка с конкурса, е информационното табло в сградата на районната администрация, гр. София, ул. “Алабин“ № 54, както и на електронната страница на район “Триадица“: www.triaditza.org

Телефон за контакти: 02/8054115.

 

 

КМЕТ НА РАЙОН “ТРИАДИЦА”:
                                                  /ДИМИТЪР БОЖИЛОВ /

 

 

 

 

    


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document